Mai 2013Halsbåndfluesnapper (Bjørn Ove Høyland)Jeg har forsøkt å følge Geir Mobakken sin rapportform men jeg er mer tabellmann enn prosa-fyr. Derfor velger jeg å legge om månedsrapportene etter gammel rapportmodell for Utsira fuglestasjon. Rapporten bygger på FIBO (Fair Isle Bird Observatory) sin månedsrapport som ble brukt i utveksling mellom de ulike fuglestasjonene på 1990-tallet.

Den gamle rapportmodellen skiller ulike artsgrupper og dekker flere aspekter som ringmerking og bemanning. Vi har valgt å ta med kun tilgjenglige data fra artsobservasjoner.no, eller skriftlige kilder mottatt i god tid før rapportfrist, samt egne merkedata!

Generelt om perioden: dekning og vær:

S sv vinder og krafig regnvær innledet mai måned med temperaturer under middeltemp. Første skikkelige værskifte fikk vi den 7. mai med over 14 grader og en ny boost fra 17-20 mai. Den 18. mai ble det sågar satt ny mai-rekord ved målestasjonen på Utsira Fyr med 23,6
grader.

Halsbåndsnapper og påfølgende bomber gav oss god og over gjennomsnittlig dekning i perioden 13. til 20. mai. Det har vært god bemanning i Merkeskogen gjennom store deler av perioden. Sjøfugltrekk har hatt minst dekning da det har vært godt med fugl i felt. Siste uken av mai har det vært laber vind, pent vær og godt nedfall av småfugl. Totalt ble det registrert 146 ulike arter i mai.

Steppehauk (Eivind Sande)Rovfugler:

Ingen markante trekkdager, men enkelte dager med virkelig gode arter. Kun slengere av spurvehauk og tårnfalk tidlig til medio mai og maks 2 tårnfalk den 18. mai. En fjellvåk den 7. mai.

Ny siraart kom i form av en svartglente som hadde tilhold over Varen og Merkeskogen store deler av dagen den 13. mai (se egen forsideartikkel).

Oppfølgeren på rovfugl-fronten kom i form av Utsira’s tredje steppehauk 17.-18. mai. En hunnfarget sivhauk den 18. en fiskeørn den 19. og en lerkefalk 18-19. mai er også kjekke Utsira funn.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):

Foruten de 3 første dagene i mai og i perioden 23.-26. mai har det vært lite direktetrekkende sjøfugl å registrere. Sent trekkende svalbardpopulasjoner gjør normalt mai til en god gåsemåned. 230 ringgjess hrota trakk forbi den 26. og representerer årets maks antall. Hvitkinngås er kun representert med slengere på trekk og opptil 4 rastende den 23. Ny kanadagås var innom den 19. mai. Lokalt hekkende grågjess (20-40 ind.) fikk ungene ut på sjøen den 9. mai.
En utfarget fin stjertand hann 19.-20. mai var eneste nevneverdige gressand. Tidlig i mai var det store ansamlinger med rastende dykkender med maks 370 svartand den 2. mai og 120 rastende haveller den 1. mai. Med unntak av 53 ind. den 1. mai var det kun beskjedne antall av trekkende smålom. Tre islom den 3. mai var den eneste noteringen i mai. En havlire den 24. var eneste noterte.

Det er notert fem dager med kreksende åkerrikse i perioden 17. til 30. mai. Vadere i mai har vært nærmest fraværende med unntak av en sandlo den 3. og 19. og slengere av fjæreplytt og myrsnipe. Mai er normalt en god tringa-måned, men i år var det kun enkelte rødstilk, gluttsnipe og skogsnipe. En rastende grønnstilk den 21. var eneste lyspunkt. Småspove var representert flere dager med åtte ind som maks den 8.

Også beskjedne antall med joer. Seks individer av storjo den 26., slengere av tyvjo og kun en polarjo den 4. mai. Den mer uregelmessige fjelljoen hadde to gode dager med syv trekkende individer både den 22. og 23. mai. Ellers en splitterne i Sørevågen den 19. og 150 trekkende rødnebbterner den 25. og kun enkelte alke, lomvi og lunde.

Småfugl og øvrige arter:

Asiasvartstrupe (Bjørn Ove Høyland)Hærfuglen fra forrige periode holdt seg til den 5. En hunnfarget asiasvartstrupe i Veito og en overtrekkende pirol den 7. markerte innledningen til første godværsperiode. Pirol endte med totalt fire funn i mai. Tornskate har vært tallrik siden 7. mai med hele 9 ind den 18. mai. En til to sidensvanser streifet rundt fra 4. til 7. mai og flaggspetten fra april holdt ut til den 5. Årets eneste jordugle dukket opp den 9. mai.

Bomben som trakk flest fuglafolk var en halsbåndfluesnapper (2K hann) den 12.-18. mai. Måneden gikk fra bra til eventyrlig! (Se egen forsideartikkel). Den 19. Mai dukket like godt en rødhodevarsler også opp.

Jevnt over var det stort nedfall av gråfluesnappere (maks 80 ind. den 18.), svarthvit fluesnapper (maks 40 ind. den 28.), rødstjert (maks 20 ind. den 28.), og gulsanger (maks 10 ind. den 29.). Minimum fem funn av svartrødstjert i mai kan også nevnes.

En vierspurv i Austre plantning den 27. mai og en syngende trostesanger i Herberg den 29. mai satte et verdig punktum for en fantastisk mai på Utsira.

Sørnattergal (Atle Grimsby)Ringmerking:

Det har vært god dekning med fangst fordelt på hele 21 dager.

Totalt ble det ringmerket 1665 individer fordelt på 51 arter. Beste dato var 17. mai med hele 244 individer hvorav løvsanger (64), hagesanger (63) og svarthvit fluesnapper (13) utgjorde de viktigste merkeartene.

Spesielle merkinger utgjorde en svartstrupe, to piroler, en sørnattergal, halsbåndfluesnapperen, en nattergal og en dvergfluesnapper.

Av mer lokalt sjeldne arter må også en blåstrupe, en myrsanger, to rosenfink, to grankorsnebb og en hønsehauk nevnes fra våre merkelister. Fangsten i mai utgjør en fordobling fra fjoråret 2012 da ble det ringmerket 858 individer på 22 dager fordelt på 43 arter.

Pirol (Bjørn Ove Høyland)

Nye årsarter:

Normalt er det ankomster av flere av sentrekkere i denne måneden. 45 nye arter i mai angitt fra siste til første med dato for førsteregistrering. Totalt er det registrert 171 arter pr 31. mai.  

Trostesanger 29’, Vierspurv 27’, Myrsanger 24’, Ringgås 23’, Fjelljo 22’, Grønnstilk 21’, Stjertand 19’, Fiskeørn 19’, Splitterne 19’, Bydue 19’, Nattergal 19’, Rødhodevarsler 19’, Bergirisk 19’, Sivhauk 18’, Lerkefalk 18’, Blåstrupe 18’, Dvergfluesnapper 18’, Rosenfink 18’, Steppehauk 17’, Åkerrikse 17’, Sørnattergal 17’, Rørsanger 17’, Tårnseiler 16’, Svartglente 13’, Halsbåndfluesnapper 12’, Hagesanger 10’, Bøksanger 10’,  Jordugle 9’, Makrellterne 8’, Tyrkerdue 8’, Gjøk 8’, Gulsanger 8’, Gråfluesnapper 8’, Pilfink 8’, Fjellvåk 7’, Asiasvartstrupe 7’, Pirol 7’, Tornskate 7’, Polarjo 4’, Sivsanger 4’, Myrsnipe 3’, Gluttsnipe 3’, Vendehals 3’, Buskskvett 2’, Hvitkinngås 1’

Svartglente Utsira 13.05.13 Videograb Geir MobakkenSjeldenheter/Lokale rariteter:

Siragull og første funn av svartglente med 1 ind. 13. mai over Varen.

Sirasølv og andre funn av halsbåndfluesnapper og første hann med tilhold på Hovland 12.-18. mai.

Fjerde funn og første vårfunn av steppehauk med en 2K fugl i Araseto området fra 17.-18. mai.

Femte funn av trostesanger i Herberg den 29. mai.

Syvende og åttende funn av fjelljo da 7 ind trakk forbi Pedleneset den 22. og 7 ind trakk forbi Jupevikshoijen den 23. mai.

Niende funn av rødhodevarsler da en voksen hann ble jaget gjennom Siradalen den 19. mai.

Atle Grimsby

 

Under følger noen bilder av en av våre feltslitere Bjørn Ove Høyland:

alt

alt

alt

 

Videre et lite galleri under tatt av artikkelforfatteren Atle Grimsby (både fugler og fuglafolk):

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt