Juni 2011

alt1.–15. juni

Bieteren holdt seg til den 3., i første omgang (fortsettelse følger).

Ellers var pirol nærmest en karakterart i perioden. Arten ble loggført de fleste dager i første halvdel av juni, alltid en hunnfarget, og det trenger ikke nødvendigvis å ha vært flere fugler involvert.

Som kuriosum kan nevnes at den en kveld gikk på nattkvist i Pensjonathagen, én meter fra undertegnedes soveromsvindu.

Den 8. gikk en pirol i nettene i merkeskogen.

På sjøen trakk en islom forbi Pedleneset den 1., fire havlirer og en storjo fulgte dagen etter.

En blåstrupe den 3. Hortulan fortsatte våropptredenen med en hann som hadde tilhold i dagene 4.–7., den ble også hørt syngende.

altNoe overraskende tatt i betraktning nordavinden var en busksanger (Sveinung Larsen mfl.) som ble oppdaget i Herberg på ettermiddagen den 5.

I kjølvannet ble det hørt busksanger bl.a. på Staraberje den 8. og i Skjeldehagen den 9. med tilhørende problemer å estimere antall individer.

Som et utgangspunkt er det en velkjent tendens for sjeldne fugler på Utsira å bli oppdaget på nord, for så å bli gjenfunnet i sørøst med påfølgende såkalte flipperspill, noe som også er beskrevet i litteraturen.

Den 7. hadde igjen vinden fra øst og med det kom nye trekkfugler: fire myrsangere, sju gulsangere, en årsungfugl av svartstrupe som gudene vet hvor kom fra, en svartrødstjert, vårens andre dvergfluesnapper og seks rosenfink.

Et over gjennomsnittlig godt rovfuglår for Utsira kunne by på enda en vepsevåk (Øystein B. Nilsen, Geir Mobakken) den 8., først sett når den gikk ned i Nore merkeskog kl. 06:00 for deretter å fly mot øst.

En noe sein rødvingetrost, to tornskater og 58 grankorsnebb samme dag.

altDagen etter kunne by på den samme eller en ny vepsevåk (noe som ble repetert den 12.), og det samme kan sies om en bieter som først ble hørt i Herberg for så å bli sett flere steder ut perioden. Grønnstilk og blåstrupe hhv. 9. og 10.

På en nattsangertur natt til den 11. ble en vaktel (Geir Mobakken) hørt på Rabbamarkje.

Ellers ga den 11. endelig årets første rødstrupesanger (Øystein B. Nilsen, Truls W. Andersen mfl.), funnet i nettene i Søre merkeskog.

Utenom nettparken var det ikke mye dårligere, med svartrødstjert, busksanger, bøksanger (Utsiras seineste vårfunn), pirol, tornskate, rosenfink og kjernebiter.

altDet potensielt mest spennende var imidlertid en gulerle på Pedlestemmen som hadde karakterene til underarten lutea (Geir Mobakken mfl.).

Denne sentralasiatiske formen av gulerle er ikke tidligere påvist i Norge.

En lerkefalk viste seg til en forandring fint fram for mange den 12.

Igjen var det merkeskogene som var stedet å være den 13. I Nore merkeskog lå to NSKF-arter side om side i nettet når Sveinung Larsen og Øystein B. Nilsen gikk runde: trostesanger og rødtoppfuglekonge.

Dette er hhv. fjerde og ellevte funn for Utsira, og samtidig første junifunn for begge.

En smålom, en islom og to storjo trakk forbi Pedleneset den 14. På periodens siste dag kom lappspove som ny årsart.

altalt

Her et par av periodens "dagens dobbel":

alt

alt