Juni 2013

Oppsummerte data fra artsobservasjoner.no, egne merkedata og skriftlige kilder for juni måned på Utsira.

Lomvi (Atle Grimsby)Generelt om perioden: dekning og vær:

NV og kaldt vær innledet juni og fuglene som var i felt var de som hang igjen fra godværsdagene i mai. En kort periode med østlig vind den 5. sørget for et kortvarig innsig. De kalde vindene fra NV preget perioden helt fram til 11. juni og da var jo det meste av sentrekket forbi. Tørt vær og kald vind fra NV resulterer ikke i noen tropenetter. Kun en dag med over 16°C gav ikke de sprekeste resultater på Utsira. Totalt ble det notert 89 arter i juni. Av disse er 35 arter hekkende og 4 sannsynlig hekkende arter.

Rovfugler:

Juni er definitivt ingen måned for rovfugler. Bortsett fra lokale individer av vandrefalk og havørn. Havørna holdt til fram til 16 juni. Den tidligere nevnte unge hønsehauken holdt ut helt til den 14. og vi fikk et uvanlig juni-funn av spurvehauk primo juni.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):

Få dager med gode trekkforhold for sjøfugl og dårlig dekning. Den 5. var en av få dager med godt trekk på sjøen med 24 smålom og 1 storlom, samt ny maksimumsrekord med 13 trekkende  gravender og god vårnotering med 321 trekkende svartand. I løpet av de siste årene har det vært faste flokker med mytende hanner av svartand (120) og ærfugl (40) ved Spannholmane. Årets sjøfugloppsyn på holmen ble foretatt den 16. juni. Det var stabile tall for lomvi, alke og lunde, samt en svak oppgang for toppskarv siden fjorårets bunnotering. Resultater fra tellinger på Spannholmane

Småfugl og øvrige arter:

Kun 2 syngende rosenfink den 1. og to myrsangere hhv den 23. og 30. sier sitt om måneden. Foruten en jordugle den 1., en svartstrupe den 3. og dverglerka den 5. juni var det lite å juble for. Dverglerka holdt til i områder ved Herberg og Nordvik fram til den 8. En kjernebiter var innom Utsira den 6., og det har vært flere besøk av streifende invasjonsarter som grankorsnebb fra den 14. og grønnsisik fra 1. Maksimumsnoteringer var 25 grankorsnebb og 6 grønnsisik den 25. 

Bøksanger (Atle Grimsby)Ringmerking:

God dekning første uka og totalt 13 dager med fangst i juni. Totalt ble det ringmerket 127 individer fordelt på 28 arter. Beste dato var den 15. med 36 individer hvorav stær (16), grankorsnebb (6) og heipiplerke (3) utgjorde de viktigste merkeartene. De mest oppsiktsvekkende juni-merkingene var en bøksanger den 8. og en myrsanger den 23. Fiskemåkekolonien fikk et besøk og 19 unger fikk ring den 30. Fangstene i juni utgjør en halvering av fjoråret 2012 da ble det ringmerket 20 dager i juni (344 individer - 20 arter)

Nye årsarter:

Gravand og Dverglerke var eneste nye arter. Begge registrert den 5 juni.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:

Kun en NSKF art (dverglerke) i juni er eksepsjonelt. Spurvehauk funn i juni, trekkende gravender og storlom, samt mulig hekking av åkerrikse må trekkes frem som mer lokale rariteter i måneden. Les om kommunen sin innsats for åkerrikse på Utsira.

Atle Grimsby

Spannholmane juni 2013 (Foto: Atle Grimsby):

alt

alt