Februar 2016

Månedsrapport februar

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 3,2 grader, 1,5 grader over normalen. Høyeste temperatur var 8,1 grader (29. januar), og laveste var -2,3 grader (13. februar). Samlet nedbør var 152,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 23,6 mm (20. februar). Høyeste vindhastighet var 24,0 m/s (8. februar).  Artsbeholdningen for februar stoppet på hele 54 registrerte arter på Utsira mot 47 arter i 2015.

Rovfugler:
En spurvehauk ble registrert med et individ i perioden 1. til. 7. februar, en hønsehauk på snarvisitt den 6. februar og en ung jaktfalk fra 20. til 23. februar er rovfugl-beholdningen i tillegg til lokale vandrefalk med to individer og opptil fire havørner som slengere gjennom hele måneden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Dvergdykkerene fra oktober holder stand. Det så en stund lovende ut med en tidlig tjeld på Tuo den 1. februar, som fikk selskap av en ny tjeld og forsvant den 8. februar. Samt en vipe fra 2. til 6. februar og en til to storspover fra 10. til 14. februar. Gjessene og de store bevegelser på sjøfuglfronten uteble. Første grågås var på plass fra 11. februar og måtte vente til månedens to siste dager for tosifrede antall med hhv 11 og 14 individer.

Kraftige vinder har også ført lunder fra Shetland til Utsira med 1 ind den 10. og 2 ind den 13. februar. Flere av de overvintrende stokkendene fra januar har holdt stand i februar med max 5 ind den 3. februar. Kvinanda forsvant den 1. februar. Mest heftig i denne artsgruppen var en polarmåke som streifet forbi Pedlestemmen den 23. februar.

Småfugl og øvrige arter:
Ekstremt lite utskiftning av småfugl i perioden, svartmeis har vært litt mer tallrik i flere av våre plantinger. Mange forventede ankomster uteblir. Men en duetrost i Nordvik fra 8. til 9. og en svartstrupe hann i Veito området den 18., 20. og 23. februar, varmer litt. En snøspurv over Tuo den 6. februar og svartkråke med tilhold i Nordvik, foruten de fire overvintrende pilfinker, to kjøttmeiser og blåmeis på Skare.   

Svartstrupe (Atle Grimsby)

Ringmerking:
Det var ingen merkeaktivitet i løpet av måneden

Nye årsarter:
Følgende 15 arter ble nye årsarter i løpet av februar; tjeld og smålom den 1. februar, ringdue 4., samt hønsehauk og snøspurv den 6. februar. En duetrost den 8., storspove og lunde 10., grågås 11., sanglerke 12., grønnfink og alke 13. februar, svartstrupe 18., samt polarmåke og jaktfalk den 23. februar.   

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Polarmåke er vel det nærmeste vi kommer en lokal raritet i februar.

 

Litt stemningsbilder fra Utsira i februar - alle foto Atle Grimsby: