Mai 2016

Skjeand (Isak Grimsby) - månedens sjeldneste i Utsira sammenhengMånedsrapport mai 2016

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 9,9 grader, 1,7 grader over normalen. Høyeste temperatur var 21,5 grader (9. mai), og laveste var 4,3 grader (1. mai). Samlet nedbør var 43,4 mm. Mest nedbør på ett døgn var 10,8 mm (2. mai). Høyeste vindhastighet var 20,2 m/s (2. mai). Artsbeholdningen for mai stoppet på moderate 128 arter på Utsira mot 122 underrapporterte mai-arter i 2015.

Rovfugler:
Åtte ulike rovfuglarter var innom Utsira i løpet av mai, de fleste under varme vinder primo-medio mai. En hunnfarget og en adult sivhauk hann ble sett på flere steder den 8. mai. Den hunnfargede holdt til på Utsira til og med den 11. mai.

 

Myrhauk ble registrert den 8. og 21. mai, samt fiskeørn med enkeltindivider den 7. og 9. mai. Spurvehauk er kun notert med enkeltindivider den 6. og 21. mai. Tårnfalk var mer regelmessig med en til tre individer i perioden 5.- 10. mai, samt en slenger den 31. mai. Havørnparet holdt til fram til og med den 15. mai og lokale vandrefalker var mer anonyme medio mai.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Laber dekning på sjøfugltrekk og ikke utslag i forhold til innsats. En god dag med 124 smålom den 16. mai og 200 ringgjess den 27. mai, ellers så har det vært labre tall for trekkende dykkender, lomer, joer og terner på trekk i mai. En adult gulnebblom den 11. mai og kun en loggført storjo i perioden.

 

Av mer spesielle våtmarksfugler må vi nevne en flott skjeand hann på kort visitt i Måkskittmyr den 22. mai, en dobbeltbekkasin på pedlestemmen den 7. mai, samt tre noteringer av enkeltindivider av grønnstilk i perioden 6.-13. mai. To ulike hvitmåker i mai er heller ikke daglig kost, med en grønlandsmåke over herberg den 5. mai og trekkende samt rastende på sjø den 7. mai. En 2k polarmåke ble også sett på trekk den 7. mai. En temmelig hvit ‘gulbeinlomvi’ ble notert rastende på Spannholmane den 7. mai

Småfugl og øvrige arter:
Det var brukbar variasjon i artsmangfold i måneden, men vi mangler de varme periodene med kraftig innsig med store mengder av fugl. Ingen god mai uten rødstrupesangere. Det startet allerede den 6. mai med en hann i Herberg som senere fikk tilhold bak Siratun til neste dag. Samme dag ble en hunn ringmerket i Merkeskogen. Neste dag den 7. mai fikk vi en ny hann i Kutre som holdt til i skogen fram til og med den 8.mai. De tre involverte rødstrupesangerene så ut til å ha østlig opprinnelse.

 

Rødstrupesanger (Truls W Andersen)

 

Tre dvergfluesnappere fikk ring og et par slengere ble sett i felt i perioden 8.-28. mai. En fin hann av asiasvartstrupe holdt til sør for Merkeskogen den 9. mai og en hærfugl holdt til ulike steder i Nordvik den 10. mai.

 

Asiasvartstrupe (Bjørn Ove Høyland)

 

Blåstrupe er fåtallige på Utsira. I år har det vært rundt 6 funn og flere dager med to individer i perioden 6.-16. mai. Svartrødstjert har også vært tallrik med to til tre individer i perioden 5.-14. mai.

 

En hunnfarget pirol ble ringmerket i Herberg den 26. mai og en overflyvende hunn i samme område den 29. mai. Rosenfink opptrådte sparsomt med kun et gulig individ på  matbrett på Skare fra 13-15.mai og senere ved turisthytta til den 16. mai.

Utsira fuglestasjon hadde åpen dag i Merkeskogen under siste dag av Siradagane den 29. mai og vi kunne servere en busksanger til de som tok turen opp. En dverglerke på Pedlestemmen den 31. mai sørget for en verdig avslutning av måneden.

Ringmerking:
Mai måned byr ofte variert artsmangfold og brukbar dekning i Merkeskogen med fangster fordelt på 12 dager. Totalt ble det ringmerket 769 individer fordelt på 45 arter. Beste dato var 7. mai med 165 individer. Hvorav løvsanger (37), munk (29) og gransanger (23) utgjorde de viktigste merkeartene.

 

Mest spesielle merkinger utgjorde en rødstrupesanger, en busksanger, en pirol, tre dvergfluesnappere, en kjernebiter, blåstrupe og gresshoppesanger.

 

Pirol (Atle Grimsby)

Nye årsarter:
Lik som i fjor så ble det tilført 44 nye årsarter i mai:
Taksvale den 1., stillits den 3., og møller, gulerle og småspove den 4. mai. Tårnfalk, grønlandsmåke og gråfluesnapper den 5., sandlo, grønnstilk, strandsnipe, rødstrupesanger, sivsanger, bøksanger, vendehals og blåstrupe den 6., og rørsanger, gresshoppesanger, hagesanger, gjøk, tårnseiler, skogsnipe, gluttsnipe, dobbeltbekkasin, myrsnipe, fjæreplytt, og fiskeørn den 7. mai.

 

Tornskate, dvergfluesnapper, gulsanger og sivhauk fulgte på den 8. mai, og asiasvartstrupe, hærfugl og gulnebblom hhv 9, 10. og 11. mai. En rosenfink den 13. mai var siste tilskudd før en lengre periode med NV kuling.  Tyvjo den 19. mai, skjeand og makrellterne 22., rødnebbterne 23., pirol 26., ringgås og storjo den 27. mai, busksanger 29. mai, og endelig en dverglerke på månedens siste dag.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Skjeand funnet utgjør 19’de funn for Utsira og er sist sett i november 2011, 20’de funn av busksanger sist i september 2015, Asiasvartstrupe utgjør 27’de funn og er sist sett i mai 2013. Dverglerke funnet er det 47’de og månedens tre rødstrupesangere ble funn 50 til 52.

Her et kjekt galleri fra Mai 2016:

Blåstrupe (Bjørn Ove Høyland)

Svartrødstjert (Egil Ween)

Rødstrupesanger (Bjørn Ove Høyland)

Busksanger (Atle Grimsby)

Gulsanger (Bjørn Ove Høyland)

Asiasvartstrupe (Atle Grimsby)

Blåstrupe (Isak Grimsby)

Grønlandsmåke (Egil Ween)

 

Grillfest i Merkeskogene med Øystein B Nilsen, Sveinung Larsen, Jostein Austevik, Jon L Hals med flere. Foto: Truls W Andersen.

Foto: Truls W Andersen

 

Idyll i Kvalvik:) - Vi ser Geir Kristensen, Jan Kåre Ness og Bjørn Ove Høyland. Foto: Egil Ween.

Foto: Egil Ween