November 2016

Rødtoppfuglekonge (Atle Grimsby)Månedsrapport november

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 5,6 grader, 0,2 grader under normalen. Høyeste temperatur var 11,0 grader (15. november), og laveste var -2,2 grader (8. november). Samlet nedbør var 138,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 25,9 mm (13. november). Høyeste vindhastighet var 21,1 m/s (17. november).

November er som oftest en nedtur etter oktober, både i forhold til dekning og observerte arter. Dette året er intet unntak og artstototalen stoppet på 63 arter mot fjorårets 74 arter.

Rovfugler:
Ingen oppsiktsvekkende funn. Enkeltindivider av myrhauk den 10. og 25. november, samt en hønsehauk den 12. november. Ellers slengere av spurvehauk, havørn og vandrefalk i løpet av måneden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Dvergdykkere pleier å være fast innslag i Nordvikvågen i november. I år ble det med ett individ den 11. november. Fem overflyvende tundragjess den 8. november og opptil to brunnakke med tilhold i perioden 5. – 8. november utgjør det mest eksotiske på sjøfugl fronten. Det har heller ikke vært nevneverdige antall av trekkende sjøfugl og kun spredte funn av alke og alkekonge.


I forbindelse med snøfall på fastlandet fikk vi besøk av viper i form av 19, 25 og fire individer hhv 13., 14., og 15. november. En vannrikse har hatt tilhold på en møkkdynge i Grotledalen fra oktober og ut måneden. En ung rødnebbterne var innom Nordvikvågen den 1. november og utgjør første novemberfunn for arten på Utsira.

Småfugl og øvrige arter:
En hornugle rastet på dagtid i Grotlehagen den 8. november og det har vært enkelte ubestemte Asio-ugler på nattestid i løpet av måneden. En del flokker med sidensvans virret rundt på Utsira fra 1. – 7. november med maks 45 individer den 2. november. Snøfall innafor på fastlandet førte også til en større flokk med 200 stær den 14. november.

Månedens tøffeste funn er blekbrynsangen fra oktober som holdt ut helt til den 8. november, og de fire rødtoppfuglekongene som gikk i nettene oppe i Merkeskogen den 3. november. Tre av disse ble ringmerket mens den fjerde allerede hadde Norsk ring. Dessuten en flott polarsisik som ble fanget inn den 28. november.

 

Blekbrynsanger (Bjørn Ove Høyland)Siste rest av stjertmeis-invasjonen fra oktober utgjorde 20 individer den 2. november og varsler er representert med funn av enkeltindivider i perioden 13.-22. november. Stillits ble også notert med ett til tre individer fram til og med den 7. november. Dvergspurven med tilhold i slamlagunen på søppelplassen fra oktober, holdt ut til den 2. november.

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 275 individer av 16 arter fordelt på fem dager med fangster i Merkeskogen. Beste merkedag var den 2. november med 125 ringmerkede fugl, der gråsisik (84), stjertmeis (17) og brunsisik (5) utgjorde viktigste merkearter. Av mer spesielle merkinger kan det nevnes tre rødtoppfuglekonger, tre dompap og en polarsisik. Fangstene ligger betydelig over fjorårets ringmerking da nettene ble tatt ned før 1 november.

Nye årsarter:
November kunne by på: rødtoppfuglekonge den 3., og polarsisik den 28. november.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Blekbrynsangeren fra oktober er fortsatt niende funn, og de fire rødtoppfuglekongene som ble fanget fordelt på to nettrunder er 13’de funn for Utsira; sist i november 2013.   

 

Polarsisik (Atle Grimsby)

Rødtoppfuglekonge (Atle Grimsby) - hunnen til venstre hadde allerede Norsk ring (LU8179)