Oktober 2016

Sibirjernspurv (Foto: Eivind Sande)Månedsrapport oktober

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 9,9 grader, 0,5 grader over normalen. Høyeste temperatur var 14,3 grader (4. oktober), og laveste var 5,1 grader (14. oktober). Samlet nedbør var 35,7 mm. Mest nedbør på ett døgn var 9,9 mm (18. oktober). Høyeste vindhastighet var 20,6 m/s (28. oktober).

Normalt gir Bombeuka og mange tilreisende fuglafolk i uke 40 og 41 en svært god dekning og like bra uttelling i antall arter. Artstototalen stoppet på 148 arter mot fjorårets 146 arter.

Rovfugler:
Ni ulike rovfuglarter i oktober er brukbart (også ni ulike rov’iser i oktober 2015). Men ingen dager med to-sifrede antall. Spurvehauk har vært daglig i perioden med en til fem individer, tårnfalk en til tre individer fram til den 22. oktober. En hønsehauk var på øya fra 6.- 9. oktober, samt enkeltindivider av unge/hunnfargede myrhauk er registrert fra 1.- 5., 22.-23., og 27. oktober.

Overflyvende fjellvåk er ikke årlig, to enkeltindivider ble sett 10. og 20. oktober. Dvergfalk har opptrådt tallrikt med en til tre individer i perioden 3. – 21. oktober. Mens lokale havørn og vandrefalk er notert med opptil hhv fire og to individer i perioden.

 

Fjellvåk (Bjørn Ove Høyland)

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Selv med god dekning i løpet av måneden så er det ingen dager som utmerker seg med godt sjøfugltrekk. Krykkje er kun notert med maks 15 individer på trekk og 19 smålom på trekk/rastende den 8. oktober og to trekkende storjo den 7. oktober. Kun slengere av trekkende alkefugl i løpet av måneden og høstens første rastende alkekonge den 20. oktober.

Fire kortnebbgjess ankom den 1. oktober og fikk gradvis påfyll i flokken til 24 individer fra 21. oktober, syv hvitkinngjess var på snarvisitt den 4. oktober og et individ holdt til i kortnebbgås flokken fra 16. – 28. oktober. En enslig tundragås er også notert den 7. oktober.

 

Kortnebbgjess (Jonas Langbråten)

Av mer eksotiske gressender kan vi nevne en overflyvende stjertand den 4. og en overflyvende skjeand den 5. oktober. En storlom den 7. oktober og en islom den 29. oktober er også verd å nevne.

Dobbeltbekkasin kan ha opptrådt med to individer en med tilhold i Nordvik fra 4. -14. oktober og en på Austrheim den 7. oktober. Samt tundralo med overflyvende enkeltindivider den 1.-3. og 7.-9. oktober.

Småfugl og øvrige arter:
Viktigste tema i oktober er jo de små brune (LBJ’s) fra Sibir. Første uker av oktober preges av mye tråkking, lite resultater og spennende lesning om sibirske invasjonsarter på nettet.
Den stasjonære turteldua fra september holdt til ved Austre planting fram til den 8. oktober.

 

Turteldue (Foto: Morten Vang / www.fuglefoto.net)

En perleugle hang tilfeldig på morgenrunden i merkeskogen den 10. oktober. Jordugle har også opptrådd tallrikt med nærmest daglige funn av en til to individer i perioden 1.-22. oktober og en hornugle i perioden 7.-10. oktober. Flaggspett opptrådde også invasjonspreget fra 4. – 23. oktober med opptil fem til ti individer i perioden.


Trelerke har opptrådd med enkeltindivider på ulike lokaliteter i perioden 8.-18. oktober og en fjellerke hadde tilhold på Koltemyr ved vindmøllene fra 19.-23. oktober. Tararpiplerke har vært nærmest fraværende med kun enkeltindivider den 6., 9. og 14. oktober. Sibirpiplerke var tallrik i perioden 5.-9. oktober med opptil tre samtidige longstayers ved Hovland, Sørevågen og Austrheim, ett individ er også notert den 14. oktober.  

 

Sibirpiplerke (Jonas Langbråten)


De første to sidensvanser kom inn over øya den 15. oktober og maksimum på 70 individer ble notert den 21. oktober og gode tosifrede flokker ut måneden.


Temaet var ikke om.. men når,.. sibirjernspurven skulle komme. De fleste hadde forlatt Utsira når den første ble fanget inn i Merkeskogen den 20. oktober men litt flere fuglefolk var på plass når en ny sibirjernspurv hang i nettet to dager senere den 22. oktober.

Sibirjernspurv (Øystein Nilsen)


En sørnattergal i Varen og en asiasvartstrupe i Merkeskogen den 3. oktober, samt en longstayer stripesanger ved Merkeskogene fra 2.-13. oktober var trøstende arter tidlig i bombeuka.

 

Sørnattergal (Asle Tomren)

To funn av blåstjert, hvorav en ble ringmerket i Merkeskogen den 8. oktober og sett følgende dag, samt en som dukket opp ved Utsira Fyr den 21. oktober.

 

Blåstjert (Brage Heggland)

Hauksanger ble sett daglig med en til to individer i perioden 1.-11. oktober, hvorav en var longstayer ved Joker Utsira. Gulbrynsanger ble sett i rikelige antall i september og vi fikk en ny tilsvarende topp på 17 individer den 3. oktober og synkende antall fram til siste longstayer individ forsvant fra søppelplassen den 20. oktober. Samme dag dukket det opp en fuglekongsanger i Herberg.

En blekbrynsanger hang tilfeldig i nett i Merkeskogen den 22. oktober og ble senere sett på flere lokaliteter fram til 31. oktober.

 

Blekbrynsanger (Christian Tiller) 

En brunsanger ble funnet i Veito og fanget inn for ringmerking den 13. oktober. Fuglen holdt til i området fram til den 15. oktober. Den gode dvergfluesnapper-trenden fra september fortsatte med daglige funn til medio oktober. Maksimumsnotering er minimum fire individer den 8. oktober og to sene noteringer av arten den 20. og 24. oktober.

 

Brunsanger (Øystein Nilsen)


Stjertmeis, trekryper, dompap og stillits har hatt gode noteringer i løpet av måneden og enkeltindivider av båndkorsnebb er notert den 6. og 11. oktober. Dvergspurv hadde en god start i september og har fortsatt med gode påfyll fram til 14. oktober hvorav syv individer den 4. oktober, en sen merket i Merkeskogen den 25. oktober og en med tilhold på søppelplassen ut måneden. En vierspurv er notert den 5. oktober.


Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 2440 individer av 43 ulike arter fordelt på hele 27 dager med fangster i Merkeskogen. Beste merkedag var den 15. oktober med 258 ringmerkede fugl. Der rødvingetrost (88), svarttrost (53) og måltrost (20) utgjorde viktigste merkearter. Av mer spesielle merkinger kan det nevnes tolv gulbrynsangere, syv dvergspurv, to sibirjernspurv, to dvergfluesnappere, en blåstjert, stripesanger, blekbrynsanger, og perleugle i løpet av måneden.

En kvinand som ble fanget inni indre Hølen i Nordvikvågen ble ny merkeart for stasjonen. Fangstene ligger betydelig over fjorårets ringmerking da det ble ringmerket 1460 individer av 30 ulike arter i løpet av 16 dager i oktober.

 

Blekbrynsanger (Eivind Sande)

Nye årsarter:
Oktober kunne by på følgende 21 nye årsarter: jordugle og kvartbekkasin den 1., sørnattergal 3., flaggspett og stjertand den 4. oktober. Videre sjøorre og vierspurv den 5., dompap, stjertmeis og tartarpiplerke den 6., storlom den 7., trelerke og blåstjert den 8. oktober. Siden perleugle og fjellvåk den 10., brunsanger 13., sidensvans den 15., fjellerke den 19., fuglekongesanger og sibirjernspurv den 20., blekbrynsanger 22., og til sist islom den 29. oktober.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Sibirjernspurvene utgjør andre og tredje funn for Utsira, sist i august 2011. Syvende funn av stripesanger, sist i september i år. Niende funn av blekbrynsanger, sist i oktober 2015, 17nde og 18nde funn av blåstjert sist i oktober i fjor og tyvende funn av skjeand, siste fra mai i år.

 

Sibirjernspurv (Bjørn Ove Høyland)

 

Her et lite bildegalleri av periodens mange godbiter:

 

Turteldue (Jonas Langbråten)

Asiasvartstrupe (Foto: Bjørn Mo)

Stripesanger (Eivind Sande)

Blåstjert (Christian Tiller)

Dvergspurv (Foto: Morten Vang / www.fuglefoto.net)

Sibirpiplerke (Foto Morten Vang / www.fuglefoto.net)

Fuglekongesanger (Bjørn Ove Høyland)

Dvergspurv (Christian Tiller)

Turteldue (Christian Tiller)

Dvergfluesnapper (Morten Vang / www.fuglefoto.net)

Kjernebiter (Foto: Morten Vang / www.fuglefoto.net)

Hauksanger (Jonas Langbråten)

Rødstrupe (Jan Kåre Ness)

Gulbrynsanger (Christian Tiller)

 

Da var bombeuka og oktober over for denne gang - vi gleder oss allerede til neste år og avslutter men noen bilder av folk & fe i bombeuka men se også egen forsideartikkel hvor en oppsummering av bombeuka 2016 er publisert.

 

Det var tidvis god aktivitet i merkeskogene

og noen godsaker ble vist frem

valgkomiteen måtte bruke uortodokse midler for å få nye styremedlemmer

da var det på tide med hjemturen

takk for denne gang