Mai 2017

Rødhodevarsler (Egil Ween)Månedsrapport mai

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 9,6 grader, 1,2 grader over normalen. Høyeste temperatur var 16,8 grader (28. mai), og laveste var 5,2 grader (4. mai). Samlet nedbør var 67,9 mm. Mest nedbør på ett døgn var 26,7 mm (18. mai). Høyeste vindhastighet var 16,7 m/s (9. mai).


Artsbeholdningen for mai stoppet på moderate 130 arter på Utsira, mot 128 som tilsvarer beholdningen i 2016. Likevel et stykke fra mai 2013 med 146 registrerte arter.

Rovfugler:
Seks ulike rovfuglarter var innom Utsira i løpet av mai. En overflyvende fiskeørn og myrhauk den 4. mai, samt en spurvehauk den 19. mai utgjør de mest spesielle artene. Tårnfalk er representert med enkeltindivider gjennom måneden og en hunn hadde tilhold i Herberg fra 13.-26. mai. Lokale havørner og vandrefalker har vært til stede i perioden.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Slutten av mai betyr et konsentrert trekk av ringgjess og for Utsira sin det utgjorde dette; 639 individer den 23., 80 den 24., og fem individer den 28. mai. Hvitkinngås var representert med et individ med tilhold fra 12.-18. mai i området Pedleneset til Herberg og ytterligere to individer trakk forbi Jupvikshaugen den 19. mai. En gulnebblom og fire smålom trakk over Spannholmane den 11. mai. Sjøfugltrekket fikk ikke skikkelig fart før den 19. mai og mest spesielle denne dagen var en storlom, en islom, 95 smålom og ti alker. Ellers enkeltindivider av islom den 23. og 28. mai. Også en havlire på månedens siste dag.
Tre stjertender trakk forbi Jupvikshaugen den 19. mai og to laksender ble registrert den 14. mai. En polarmåke hadde tilhold i sør fra 24.-25. mai.
En rastende boltit på Skare den 10. mai og en temmincksnipe ved Koltemyr rundt den 27. mai er også verd å merke seg. Småspove har vært tallrik med flere funn i perioden fra 6. mai og utover måneden. Hele 27 individer ble registrert i en flokk den 6. mai.

Småfugl og øvrige arter:
Det har vært enkeltindivider av sidensvans den 6. og 20. mai, En turteldue i Herberg den 12. mai, og en syngende pirol i Kutre fra 21.-22. mai. En jordugle dukket opp i måkekoloni på Aust den 19. mai og er sett ved en senere anledning på samme sted.
En rødhodevarsler som hadde tilhold i Herberg fra 12.-24. mai; en busksanger med tilhold på søppelplassen 23.-28. mai; en hortulan med tilhold på Staraberje 16.-19. mai og en vierspurv på snarvisitt ved Austrheim den 19. mai, var de hvasseste mai-funnene på Utsira i år.

Rødhodevarsler (Bjørn Ove Høyland)

 

Enkelte slengere av bergirisk er registrert fra 3.-23. mai. En svartstrupe hann i Veito 12.-17. mai ble fanget for å utelukke østlig opphav. Svartstrupe-paret fra tidligere i vår ble sett med to pullus ute av reir den 28. mai. Svartrødstjert er registrert ved flere anledninger gjennom hele måneden med maks tre individer den 28. mai. Kjernebiter er registret med enkeltindivider den 1., 12. og 20. mai. Ellers stillits med en til fire individer i perioden 3.-12. mai.

Ringmerking:
Mai måned byr ofte variert artsmangfold og brukbar dekning i Merkeskogen. Månedens innhugg i ringbeholdning tilsvarte 1003 individer fordelt på 37 ulike arter i løpet av 17 dagers fangst i Merkeskogen, mot fjorårets 769 individer fordelt på 45 arter i løpet av 12 dager.

Blåstrupe (Atle Grimsby)

Beste dato var 12. mai med 313 ringmerkede individer hvorav løvsanger (116), munk (47) og møller (36) utgjorde de viktigste merkeartene.
Mest spesielle merkinger utgjorde en rødhodevarsler, en gresshoppesanger, en gjøk, tre blåstruper og ti vendehalser.

Vendehals (Truls W Andersen)

Nye årsarter:
43 nye årsarter i mai: Bøksanger, hagesanger, møller, sivsanger, buskskvett, taksvale, sandsvale og vendehals den 1. mai. Gulerle den 2., bergirisk og gråfluesnapper den 3., fiskeørn, myrhauk og trekryper den 4. mai, småspove den 6., og boltit den 10. mai. Rødnebbterne og gjøk den 11. mai, gulsanger, blåstrupe, turteldue og rødhodevarsler den 12. mai. Videre laksand 14., hortulan og tårnseiler 16., sandlo 18., vierspurv, jordugle, tyvjo, storlom og stjertand den 19. mai, rosenfink og grankorsnebb den 20., pirol og myrsnipe den 21., busksanger og ringgås den 23., makrellterne og storjo den 24., tornskate 26., og endelig steinvender og havlire på månedens siste dag den 31. mai.
Busksanger (Jon Ludvig Hals)

Sjeldenheter/Lokale rariteter:


Ellevte funn av rødhodevarsler, sist i september 2013.

Boltit var funn nummer atten, sist sett i mai 2014.

Busksanger utgjør 21. funn for Utsira sist i mai 2016.

 

 

Her endel andre bilder fra perioden:

 

Rødhodevarsler (Atle Grimsby)

Rødstjert (Bjørn Ove Høyland)

Svartstrupe (Atle Grimsby)

Bøksanger (Truls W Andersen)