Oktober 2017

Blåstjert (Atle Grimsby)Månedsrapport oktober

Generelt om perioden: dekning og vær:
Snittemperaturen var 10,8 grader, 1,4 grader over normalen. Høyeste temperatur var 14,7 grader (1. oktober), og laveste var 4,8 grader (30. oktober). Samlet nedbør var 258,4 mm. Mest nedbør på ett døgn var 58,2 mm (1. oktober). Høyeste vindhastighet var 27,7 m/s (29. oktober).

Det ble registrert 151 ulike arter i løpet av oktober måned, litt over fjoråret som gav 148 arter.

Rovfugler:
Ni ulike rovfuglarter er som forventet i en måned med flere streifende rovfugler og god dekning. Opptil to hunnfargede myrhauker fra september holdt til fram til 4. oktober og en ny eldre hunn fulgte fra 12. – 19. oktober.

En enslig dvergfalk den 8. oktober og tre samtidige fjellvåker påfølgende dag, samt en ny fjellvåk den 20. oktober. En hastig hønsehauk var innom den 9. oktober, tårnfalk daglig med en til to individer fram til den 18. oktober og spurvehauk med en til syv individer gjennom perioden. Foruten lokale slengere av havørn og vandrefalk. En kraftig ung jaktfalk hunn kom innom med brask og bram den 30. oktober, slo til mot en hvitkinngås og holdt til påfølgende dag på byttet på Skare.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Nye gjess pleier å gjøre sin ankomst i oktober; tre ringgjess ble sett trekkende forbi den 1. oktober og en ringgås holdt til i Sørevågen fra 18.-22. oktober. To til fire kortnebbgjess har hatt tilhold fra 2.-26. oktober. Seks hvitkinngjess ankom den 7. oktober og flere flokker av ulik størrelse med maks 24 individer den 19. oktober, senere 15 stabile individer ut måneden. To grågjess ankom den 18. oktober, senere fem faste individer ut måneden. Som i september var det store antall av krikkender fram til primo oktober maks 17 individer den 1. oktober. Det ble også notert en skjeand trekkende på aust samme dag og en trekkende stjertand hann påfølgende dag på samme lokalitet.

 

Ringgås (Bjørn Ove Høyland)

Den 3., 4. og 7. oktober var beste datoer for direktetrekkende sjøfugl. En grålire den 3. og fem individer den 4. oktober. Smålom er notert med topp på 77 individer den 4. oktober, islom med maks ni individer den 7. oktober. Over 900 lomvi passerte på trekk den 4. oktober, de første syv alkekonger passerte på vest den 7. oktober og beste trekkdato for alke var den 30. oktober med 130 individer. To polarjo og 15 storjo ble også notert trekkende på aust den 4. oktober. Maks antall havsuler ble notert den 8. oktober med 300 individer, mens beste noteringer for krykkje og havhest er notert den 4. oktober med hhv 120 og 90 individer. To trekkende sjøorrer den 7. oktober er ikke daglig kost og toppand er notert med enkeltindivider den 3., 17. og 19. oktober.

Mange vadefugler fra september holdt også til i primo oktober, med bla fem dvergsniper som ble redusert til to individer siste dag den 5. oktober. Opptil ti kvartbekkasiner i første del av måneden ble redusert til enkeltindivider fra 12.-26. oktober, og 20 brushaner fra september ble redusert til to individer den 7. oktober. Fire ulike vannrikser ble notert den 7. oktober og enkeltindiverer på ulike lokaliteter ut måneden. En sivhøne er notert den 3. oktober og en dobbeltbekkasin den 5. oktober. En tundralo holdt til fra 3.- 9. oktober. En rastende ung polarmåke den 24. oktober på Skare og en ung knoppsvane i Sørevågen fra 25.-31. oktober er også verd å nevne.

Småfugl og øvrige arter:
Sitronerla fra september holdt stand ut til og med den 4. oktober. De jeveste artene var blåstjert med to ulike individer fanget på samme dag i Merkeskogen med en times mellomrom den 9. oktober. Det var hele tre ulike funn av brunsanger. En med tilhold på søppelplassen fra 2.- 4. oktober, ny brunsanger i Herberg den 8. oktober og endelig en ringmerket i Merkeskogen den 14. oktober. Det ble kun notert en fuglekongesanger på Austre plantning den 19. oktober og en rødtoppfuglekonge med tilhold i Herberg fra 23.- 25. oktober.

 

Sitronerle (Morten Kersbergen)

Sibirpiplerka i Herberg fra september holdt trolig ut til 4. oktober, en til to nye dukket opp i området rundt Austre plantning og Søppelplassen den 3. oktober. Klovning og Karolinehagen ble nye lokaliteter den 6. oktober mens noen andre individer holdt til på tidligere lokaliteter. Ett av tidligere individer er også notert den 8. oktober og trolig nytt individ i Grotlehagen den 12. oktober.

 

Dvergspurv er også notert med flere individer fram til den 8. oktober. Maks seks ulike individer ble loggført den 2. oktober. Litt mer oversiktlig med hauksanger som er notert med ett individ i Herberg den 3. og en på søppelplassen den 9. oktober. Tartarpiplerke er registrert med enkeltindivider på flere ulike lokaliteter fra 1.-25. oktober.

Furukorsnebb nådde toppen av invasjonsåret med mer enn 270 individer den 1. oktober, en båndkorsnebb ble registrert i Merkeskogen den 9. oktober og en dompap samme sted den 30. oktober. Svartstrupe har opptrådt tallrikt med inntil en til fire individer i perioden 1.-12. oktober. Svartrødstjert kun notert med enkeltindivider den 8. og 25. oktober.

 

Svartrødstjert (Bjørn Ove Høyland)

Eneste ugle var en jordugle den 12. oktober, en turteldue den 12. oktober, skogdue den 26. oktober og enkeltindivider av fjellerke den 6. og 25.-27. oktober.

Ringmerking:
Totalt ble det ringmerket 1189 individer fordelt på 33 ulike arter i løpet av 21 dager i Merkeskogen. Beste dag var den 9. oktober med 121 individer, der blåmeis (51), svarttrost (19) og fuglekonge (12) utgjorde viktigste merkearter. Årets merkinger blekner litt i forhold til fjoråret da 2440 individer av 43 ulike arter fordelt på hele 27 dager med fangster i Merkeskogen. En brunsanger, to blåstjerter (på samme dag), en gresshoppesanger, tre kvartbekkasiner, tolv trekrypere, to furukorsnebb og 20 gulbrynsangere hører til de mest noterbare merkinger.

 

Brunsanger (Atle Grimsby)

Nye årsarter:
19 nye årsarter i form av: Skjeand den 1., sivhøne 2., toppand, grålire og lappiplerke den 3. oktober. Polarjo den 4., polarsisik og dobbeltbekkasin den 5., fjellerke 6., sjøorre 7., dvergspett 8., blåstjert og fjellvåk den 9. oktober. Så et opphold før stjertmeis og fuglekongesanger den 19., rødtoppfuglekonge den 23., knoppsvane 25., samt jaktfalk og dompap den 30. oktober.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
15’de – 17’de funn av brunsanger sist i oktober 2016, og 16’de funn av rødtoppfuglekonge sist sett i november 2016.  21’de funn av skjeand sist i oktober 2016, samt 20’de og 21’ste funn av blåstjert sist i oktober 2016.

 

Her noen flere bilder fra perioden:

 

Rødtoppfuglekonge (Truls W Andersen)

Bjåstjert (Bjørn Mo)

Gulbrynsanger (Christian Tiller)

Gulbrynsanger & Brunsanger (Atle Grimsby)