September 2017

Dvergspurv (Foto: Atle Grimsby)Månedsrapport september

Generelt om perioden: dekning og vær:
Det går mot høst men september gav fortsatt gjennomsnitt på 13,7 grader, 2,0 grader over normalen. Høyeste temperatur var 18,9 grader (25. september), og laveste var 10,9 grader (13. september). Samlet nedbør var 204,4 mm. Mest nedbør på ett døgn var 40,1 mm (6. september). Høyeste vindhastighet var 17,1 m/s (5. september).

 

Høytrykk fra øst fra og med uke 39 gav oss et godt innsig av østlige arter. Totalt ble det registrert kun 115 ulike arter i løpet av september måned, noe som er langt under pari også fjoråret med 121 arter var langt under normalt artsantall i september måned.

Rovfugler:
Syv ulike rovfuglarter er som forventet i en normalt god rovfuglmåned. En overflyvende fiskeørn i Sørevågen den 25. september og ung myrhauk hunn fra 28.-30. september er de mest nevneverdige observasjoner. Slengere av tårnfalk, spurvehauk, og lokale havørner og vandrefalker i perioden. En enslig hønsehauk den 23. september. Tårnfalk og spurvehauk  max på hhv seks og tre individer den 25. september.

 

Fiskeørn (Bjørn Ove Høyland)


Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Det fuktige været har gitt en del ekstra gressender ute på våte jorder med nærmest daglige funn av krikkand og stokkand fra 6. september og ut måneden. Maks ni individer av krikkand den 10. september på Pedlestemmen. Et brunnakke par har streifet rundt fra 25.-30. september.

Dvergsnipe, brushane og enkeltbekkasin er også arter som har opptrådd tallrikt i perioden. Enkeltbekkasin har opptrådd i større flokker og maksimum ble det notert 60 individer den 24. september. Brushane er notert med topp på 28 individer den 10. september og nærmest daglige funn gjennom hele måneden.

 

Dvergsnipe maks var ti individer på Spannholmane den 18. september, men ellers så har det vært en til tre individer fast i dammer på Aust fra 16.-30. september. Spredte funn av kvartbekkasin fra 24. september, en sen grønnstilk den 20. september og en tundralo den 18. september er også verd å nevne. Trekkende sjøfugl har vært nærmest fraværende i perioden. To rastende makrellterner på Spannholmanen den 18. september og vannrikse med tilhold i Merkeskogene fra 9. - 30. september er også verd å nevne.  
 
Småfugl og øvrige arter:
En tidlig dvergspurv ble ringmerket i Merkeskogen den 9. september, så fulgte to raske sibirpiplerker ringmerket den 17. og 18. september. Første gulbrynsanger i felt var på Hjemmet den 17. september og septembers eneste hauksanger ble ringmerket i Merkskogen den 18. september. Dvergfluesnapper er notert med to funn i Herberg bestående av enkeltindivider den 18. og 25. september. Tartarpiplerke er notert med to individer den 26. september, samt enkeltindivder fra den 28. og 30. september.

 

Tartarpiplerke (Foto: Egil Ween)

 

Gulbrynsanger ble notert daglig fra første funn og topp ble notert med 40 individer den 23. september. Dvergspurv er notert daglig med to til fem individer fra den 24 til 29. september. Den 30. september ble det notert hele seks ulike individer av dvergspurv.

Sibirpiplerke er også notert med flere funn med tre individer den 26. september, to individer den 28. september og to individer den 30. september. En er trolig longstayer på søppelplassen fra 26.-30. september og en i Herberg fra 28. - 30. september.

En sitronerle i Nordvik og en brunsanger på søppelplassen, utgjorde en fin slutt på månedens siste dag den 30. september.

 

Sitronerle (Foto: Bjørn Mo)

 

Invasjonsarter som trekryper, furukorsnebb og flaggspett har hatt store opptredener i september. Flaggspett daglig fra 6. september og flere dager med opptil seks individer, trekryper daglig med slengere fra den 9. september og ut måneden. Furukorsnebb med topp på 100 individer den 25. september og flere større vedvarende flokker ut måneden.

Ringmerking:
Det ble utført fangster 13 dager i september i Merkeskogen. Totalt ble det ringmerket 737 individer fordelt på 37 arter. Beste dato var 28. september med 112 individer hvorav munk (72), måltrost (13) og gransanger (5) utgjorde viktigste merkearter. Mest spesielle september-merkinger var tre sibirpiplerker, tre dvergspurv, 19 gulbrynsangere, en hauksanger og 21 furukorsnebb. Årets september-merking overgår fjorårets totaler som fordeler seg med 466 individer fordelt på 29 arter i løpet av 18 fangstdager.

 

Sibirpiplerke (Foto: Øystein Nilsen)Nye årsarter:
14 nye årsarter i form av flaggspett den 6. september, dvergspurv 9., dvergsnipe 16., samt sibirpiplerke og gulbrynsanger den 17. september. Dvergfluesnapper, hauksanger, lappspurv og tundralo den 18., kvartbekkasin 24, furukorsnebb 25., tartarpiplerke 26., samt brunsanger og sitronerle den 30. september.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Første september funn og 15’de funn av brunsanger, sist i oktober 2016. 25’te funn av sitronerle, sist i august 2012.

 

Bombeuka startet på månedens siste dag, og nye flotte benker står klar og venter.

Gulbrynsanger (Foto: Egil Ween)