April 2020

Månedsrapport april 2020

Generelt om perioden: dekning og vær:
Høyeste temperatur var 14,4 grader (21. april), og laveste var 0,4 grader (3. april). Samlet nedbør var 28,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 5,1 mm (7. april). Høyeste vindhastighet var 37,3 m/s og middel 25,4 m/s (25. april).. Artsbeholdningen stoppet på respektable 113 arter, mot 119 april-arter i 2019. .

Rovfugler:
Seks ulike rovfugler er brukbart i april. En fullvoksen steppehauk over Nordre Merkeskog den 18. april og en glente med tilhold 29.-30. april representerer de spenstigste rovfugl-obser i løpet av måneden. Dvergfalk er notert med ett individ den 20. april. Spurvehauk er kun notert med enkelte slengere og havørn daglig med 2-3 individ gjennom hele måneden. Samt lokale vandrefalker.

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds):
Brukbart med gjess foruten de faste 20-30 par med hekkende grågjess. Syv kortnebbgjess holdt til fra 10.-12. april, en kanadagås rastet kort i Tuevågen den 18. april. 66 hvitkinngjess trakk forbi den 27. april. En brunnakke hadde tilhold i perioden 10. – 16. april og to til tre krikkand 10.-28. april. Seks toppender rastet kort utenfor Djupvikshaugen den 26. april.
Lite trykk og satsning på sjøfugltrekk, men litt lom fra den 17. april og ut måneden. Beste dag  den 28. april  med to gulnebblom, en storlom, og 15 smålom.

Heftigste funn innen artsgruppen var en overflyvende adult lattermåke over Hovland på vei nord gjennom øya den 27. april. Et annet heftig funn var en triel som holdt til på Austrheim i fra 12. – 16. april.

 

Triel (Foto: Torborg Berge)

 

Svarthalespove er heller ikke årlig og en islandica holdt til på Klovning i sammen med heilo i perioden 26. – 28. april. Det har vært en del heilo gjennom hele perioden, med maks 25 individer den 16. april. Vannrikse er notert med en til to individer i perioden 10. – 19. april. En trane ble skremt opp fra pytt langs fyrveien ut til decca-stasjon den 17. april.

Småfugl og øvrige arter:
Underartene stod i fokus denne måneden: Geir Mobakken fant en flott ‘sørlig blåstrupe' u.a cyanecula i Søre Merkeskog den 18. april og Atle Grimsby fant en ‘maskeerle' ved pytten på Pedlestemmen den 29. april. Begge var nye underarter for Rogaland og maskerla var kun andre funn for landet. Det er kun en håndfull funn i Europa og fuglen er den samme som ble sett i Skåne 12.4-14.4 i år.

 

Maskeerle (Foto: Bjørn Mo)

Rødtoppfuglekongen fra mars holdt til på søppelplassen fram til den 8. april. Jordugle har blitt registrert med enkeltindivider på flere steder i perioden 20. – 25. april. En gjøk og en dompap ble loggført den 29. april. Rekordstore antall av svartstrupe i mars med dagsmaks på 13 individer, fortsatte med enkelte slengere fram til 21. april. Svartrødstjert er registrert daglig med enkeltindivider i ulike drakter på ulike lokaliteter fra 20. april og ut måneden.  

Ringmerking:
Det har vært fire fangstdager i Merkeskogen i løpet av måneden. Totalt ble det ringmerket 67 individer fordelt på ni arter. Beste dato var 10. april med 32 individer, hvorav brunsisik (17), gransanger (8) og løvsanger/svarttrost (2) utgjorde de viktigste merkearter. Fjoråret gav oss 390 individer fordelt på 20 arter i løpet av ni fangstdager.

Nye årsarter:
April gav oss ca 43 nye årsarter i form av: tornirisk, munk og låvesvale den 5. april, brunsisik og steinskvett 6., stillits 7., løvsanger og lunde 10., bjørkefink og triel 12. og havhest og gråsisik den 16. april. Videre; strandsnipe og smålom den 17., kanadagås 18., grankorsnebb 19., gråspurv, jordugle og dvergfalk 20., svarthvit fluesnapper, trepiplerke og skogsnipe 21., vendehals 22., kjernebiter og sandlo 25., rødstjert, sandsvale, svarthalespove og toppand 26., bøksanger, lattermåke, og hvitkinngås 27., møller, buskskvett, gulnebblom og storlom 28., tornsanger, gjøk, myrsnipe, småspove og glente 29.,  og taksvale den 30. april.

Sjeldenheter/Lokale rariteter:  
Maskeerle (linerle u.a. personata), ny for Utsira og andre funn i Norge.
Lattermåke andre for Utsira, sist i mars 2001 av samme observatør!
Triel tredje funn, sist i mai-juni 2015
Glente tredje funn, sist i mars 2018
Kanadagås 24. funn (ikke spontan art), sist i september 2019
Trane 28. funn, sist i april 2018

Maskeerla (Motacilla alba personata) lot seg fotografere på kloss hold ved dammen på Pedlestemmen:

Foto: Egil Ween

Her ser dere resutatet:

Maskeerle (Foto: Torborg Berge)

Her litt flere bilder fra perioden:

Svartstrupe (Foto: Bjørn Ove Høyland)

Snøspurv (Foto: Egil Ween)

Svartrødstjert (Foto: Bjørn Ove Høyland)