September 2020

Månedsrapport september

 

Generelt om perioden: dekning og vær:
Høyeste temperatur var 17,1 grader (2. september), og laveste var 8,8 grader (25. september). Samlet nedbør var 99,7 mm. Mest nedbør på ett døgn var 20,7 mm (25. september). Høyeste vindhastighet var 27,1 m/s (16. september). Totalt ble det registrert 145 arter mot 126 arter i 2019, normalt i overkant av 120 arter.

 

Rovfugler:
Fem ulike rovfuglarter er litt under pari i en normalt god rovfuglmåned. En voksen myrhauk hann den 26. september utgjorde det gjeveste funnet. Havørn er notert med en til tre daglige individer. Spurvehauk er notert nærmest daglig med en til seks individer i perioden og toppnotering med ti individer den 19. september. Tårnfalk har vært daglig med en til to individer fra 14. september og utover. Ellers en del funn av lokale vandrefalker i perioden.

 

Sjøfugl og vadefugler (shorebirds): 
Den nye trenden for september er rastende gjess på land og ikke trekkende gjess på sjø. Første kortnebbgås ankom den 7. september, to til fem individer 18.-22. september, så 110-131 individer fram til den 28., og videre 14 individer med tilhold ut måneden. Fire grågjess den 26. september, to hvitkinngjess 12.-13. september og nye åtte individer fra den 24. september og ut måneden. Ni hrota ringgjess har også gresset i ulike havner fra den 24. september og ut måneden.

 

ringås700EWEsept2020

 

Av mer spesielle ender må vi nevne to stjertender som rastet på Pedlestemmen den 17.-18. september og nytt individ med tilhold 29. -30. september. En ung toppand har hatt tilhold i Måkskittmyr fra 27. september og ut måneden.

 

Den 4., 5., 12., og 21. september var de beste dager for direkte trekkende sjøfugl. Største bombe på sjøfuglfronten, kom i form av en gulnebblire den 5. september, samme dag gav 740 havhest og 91 grålirer. Fire havlirer den 12. september, en trekkende havsvale 11. september og fjelljo med enkeltindivider den 4. og 5. september er også verd å nevne. Ellers lite lom på trekk. Maks smålom ble notert den 24. september med 14 individer. Kun en islom den 26., og enkeltindivider av gulnebblom den 21. og 24. september.

 

Det har vært svært artsrikt med ulike vadere, blant annet en tundralo flere steder fra 23.-29. september, seks lappspover på trekk 12. september og en med tilhold 17-19. september. Det var også bra antall av kvartbekkasin med max 12 ind. den 30. september. Den tøffeste vaderen utgjorde en temmincksnipe, som ble funnet av GMO, i en av pyttene på Pedlestemmen den 8. september.

 

kvartbekkasin700EWEsept2020

 

Småfugl og øvrige arter:
En jordugle ble sett flere steder den 29. september. En overtrekkende fjellerke 28. september og høstens første tartarpiplerke den 30. september, arten var merkelig nok helt fraværende i 2019. En sibirpiplerke ble sett på flere steder mellom radioen og Starabarjet den 27. september. En ung sitronerle holdt til i Nordvik 17.-18. september.

 

sitronerle700BMOsept2020

 

Blåstrupe er notert med ett individ i Grotledalen den 30. september. To unge asiasvartstruper ble fanget inn av Bjørn Mo for nærmere DNA analyser. Første med tilhold Siratun og Veito 18.-19. september og så en ved Jupevikshaugen 28.-30. september. Sistnevnte fikk selskap av to vestlige svartstruper den 30. september.

 

asiasvartstrupe700EWEsept2020

 

En starrsanger han tilfeldig i nett i Merkeskogen den 27. september. Årets første hauksanger ble sett i Herberg den 24. september, siden en til fire daglige ut måneden. Første fem gulbrynsangere dukket opp den 17. september siden i varierende antall ut måneden der topp utgjorde minimum 28 individer den 28. september.

 

Starrsanger700EWEsept2020

 

To bøksangere ble sett i Herberg den 28. september, samt en rødtoppfuglekonge ble ringmerket i Merkeskogen den 27. september og holdt til på flere lokaliteter ut måneden. Dvergfluesnapper er notert med fire ulike enkeltindivider; først en ung i Herberg den 12. september, Hovland 26., Grotledalen 28., og sist en ung med tilhold i Austre plantning 29. september og ut måneden. En ung rosenstær holdt til flere steder på øya 18.-19. september og en ung Rosenfink ble ringmerket I Merkeskogen den 19. september. Høstens første dvergspurv dukket opp 19. september og hele syv individ ble ringmerket. Trolig var det minst 10 ind innom øya i løpet av måneden.

 

Dvergspurv700TBEsept2020

 

Siste fem dager av september fikk vi nordøstlige vinder og et solid innsig av landfugl. Blåmeis, kjøttmeis, svartmeis, trekryper, grankorsnebb og dompap hørte til dette influkset. Mest spesielle var den lokale bomben spettmeis med hele to funn, begge fanget i Merkeskogen 27. og 28. september, og begge med tilhold ut måneden. Blåmeis ble notert med topp på 250 individer den 27. september og dompap med en til to individer fra 26. september og ut måneden. Polarsisik er notert med to enkeltindivider i felt den 26. og 30. september, siste underartsbestemt til hornemanni.

 

Årets fugl var utvilsomt brunkinnparulaen som hang tilfeldig i nettet til Bjørn Mo i Merkeskogen den 23. september og som holdt seg sør på øya til 26. september. Funnet er omtalt med egen artikkel.

 

brunkinnparula700BMO1felt

 

Ringmerking:
Det ble utført fangster 14 dager i september i Merkeskogen. Totalt ble det ringmerket 1098 individer fordelt på 38 arter. Beste dato var 28. september med 354 individer hvorav fuglekonge (76), gransanger (75) og jernspurv (65) utgjorde viktigste merkearter. Mest spesielle september-merkinger var en brunkinnparula, en starrsanger, to asiasvartstruper, en rødtoppfuglekonge, to spettmeis, en rosenfink, syv dvergspurv og 30 gulbrynsangere (11 stk. den 30. september). Mye bedre enn fjorårets svært moderate merkinger, med 219 individer fordelt på 21 arter i løpet av åtte fangstdager.

 

Rødtoppfuglekonge700EWEsept2020

 

Nye årsarter:
19 nye årsarter fordeler seg med; Grålire og flaggspett den 4. september. Gulnebblire 5., dvergfluesnapper 12., gulbrynsanger, sitronerle og stjertand den 17. september. Videre, asiasvartstrupe 18., dvergspurv 19., kvartbekkasin 20., brunkinnparula 23., bergirisk og hauksanger 24., og polarsisik den 26. september. Så spettmeis, starrsanger og sibirpiplerke den 27., fjellerke 28., og tartarpiplerke den 30. september.

 

Sjeldenheter/Lokale rariteter:
Brunkinnparula - NORGESGULL og fjerde funn for WP
Gulnebblire – ny art for Utsira. Tidligere claims er ikke godkjent.
åttende funn av starrsanger – sist i oktober 2009
13’de funn av temminksnipe - sist i juni 2020
14’de og 15’de funn av spettmeis – sist i oktober 2014
14'de og 15'de funn av fjelljo – sist i mai 2020
21’ste funn av rødtoppfuglekonge - sist i april 2020
26’te funn av sitronerle - sist i oktober 2017
29’de og 30’te funn av asiasvartstrupe – sist i oktober 2016

 

Vi koster på oss nok et feltbilde av brunkinnparulaen tatt av finneren Bjøn Mo:

brunkinnparula700BMO2felt