Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

altSammenstilt av Geir Mobakken

 

I boka er alle funn fram til og med 2003 presentert. Her følger funnoppdateringer for treårsperioden 2004–2006 (fra og med 2007 fører ikke Utsira fuglestasjon logg). Opplysningene er hentet fra stasjonens logger, og observasjoner som krever behandling av den lokale eller nasjonale sjeldenhetskomiteen er ikke å anse som offisielle før de står som godkjente funn i deres publikasjoner.

 

Oppdateringene tar kun høyde for endringer og tillegg i forhold til det som er gitt i boka, med andre ord vil observasjoner bli nevnt kun hvis de representerer endringer av ekstremumsdatoer og/eller maksimumsantall samt hvis de representerer nye funn av arter som står oppført med antall funn i boka.

 

Denne gjennomgangen er dermed på ingen måte å anse som årsrapporter fra Utsira for de tre gjeldende årene.

 

Knoppsvane Cygnus olor
Sekstende funn: 2 ad. 28.–29.11.2005.

 

Sangsvane Cygnus cygnus
Nye funn: 3 ind. 23.10.2004; 1 ad. 25.3, 6 ad. 26.3.2005; 2 ad. 10.1.2006.

 

Sædgås Anser fabalis
Ellevte og tolvte funn: 1 ind. 1.5, 2 ind. 8.5.2005.

 

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Flere nye funn i perioden (inkl. nytt vinterfunn og seineste høstankomst): 1 ind. 14.1–7.3, 2 ind. 19.11–28.12.2005.

 

Tundragås Anser albifrons
Nye funn (inkl. sjette funn av grønlandsk tundragås): 1 ind. (albifrons) 4.–5.10, 1 ad. (flavirostris) 14. og 16.10.2005; 3 ind. 15.10.2006.

 

Grågås Anser anser
Nye hekkefunn samt ny høst- og vintermaksimum: 1 par med 8 unger på Beiningen 7.5.2004; 2 og 10 ungfugler hhv. 9. og 17.6, 69 ind. 26. og 28.12.2005; 55 ind. 26.9.2006.

 

Hvitkinngås Branta leucopsis
Flere nye vårfunn i perioden samt vinterfunn og tangering av tidligste vårfunn: 35 ind. 2.–12.1.2004 (fra 2003); opptil 11 ind. 15.1–4.4, 1 ind. 5.12.2005; 2 ind. 30.4.2006.

 

Ringgås Branta bernicla
Flere nye funn i perioden (inkl. vinterfunn samt tidligste og seineste høstfunn): 1 ungfugl (hrota) 2.–12.1.2004 (fra 2003); 2 ind. (hrota) med fargering på Spannholmane 9.9, 2 ind. 25.11.2006.

 

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn: 3 vårfunn i 2004; 2 ind. hhv. 5. og 11.5.2005; 2 ind. 26.4.2006.

 

Brunnakke Anas penelope
Nye vinterfunn: 1 ind. 27.1–5.2.2005; 1 ind. hhv. 14. og 23.12.2006.

 

Snadderand Anas strepera
Ellevte og tolvte funn: 1 hann og 1 hunn 15.4.2004; 1 hunn 6.6.2006.

 

Krikkand Anas crecca
Nytt vinterfunn og tidligste høstfunn (med en differanse på kun 24 dager mellom seineste vårfunn og tidligste høstfunn (5.6.2003 og 29.6.2004) opphører nå ekstremumsdatoer på krikkand): 1 hunnfarget 29.6.2004; 1 hann og 1 hunn 15.1.2005.

 

Stokkand Anas platyrhynchos
Nytt hekkefunn og kuriositet: 1 hvit fugl 20.6, 1 par med 8 unger i Måkskitmyre 20.7.2006.

 

Toppand Aythya fuligula
Nye funn: 1 vårfunn i 2004; 3 funn i 2005; 7 funn i 2006.

 

Bergand Aythya marila
Nytt funn: 2 ind. 24.10.2004.

 

Svartand Melanitta nigra
Ny vårmaksimum: 300 ind. ved Spannholmane 9.5.2006.

 

Sjøorre Melanitta fusca
Nytt vinterfunn: 1 ind. 17.1.2004.

 

Laksand Mergus merganser
Nye vårfunn: 1 hunn 18.5, 1 hann 28.5.2006.

 

Vaktel Coturnix coturnix
Tolvte til fjortende funn: 1 ind. ved Jupevikshoien 25.4, 1 ind. ved Veito 24.6.2005; 1 ind. på Pedlestemmen 5.5.2006.

 

Smålom Gavia stellata
Nye vinterfunn (første januar- og marsfunn), seineste vårfunn samt ny vår- og høstmaksimum: 1 ind. hhv. 5.1 og 27.3, 237 ind. 19.5, 46 ind. 22.10.2005; 3 ind. 18.6.2006.

 

Storlom Gavia arctica
Nye vårfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. 26.5.2004; 2 ind. 19.5.2005; 1 ind. 15.5, 5 ind. 3.10.2006.

 

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn (inkl. første marsfunn): 1 ind. 10.5.2004; 1 ind. hhv. 21.3, 6. og 19.5.2005.

 

Gulnebblom Gavia adamsii
Fjortende til attende funn: 1 ad. 8.5.2004; 1 ungfugl 8.10 (sett fra rutebåten, nær Urter), 2 ungfugler 22.10.2005; 2 ungfugler 3.10, 1 ad. 7.11.2006.

 

Ub. stor lom G. immer/adamsii
Tidligste vårfunn: 1 ind. 24.4.2004.

 

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Nytt funn: 1 ind. 27.9.2005.

 

Svartbrynalbatross Thalassarche melanophris
Andre funn: 1 eldre ungfugl trekkende V forbi Pedleneset 8.10.2006.

 

Ub. stor lire Calonectris/Puffinus sp.
Potensielt førstegangsfunn (gulnebblire C. diomedea er ikke påvist på Utsira): 1 ind. Pedleneset 6.10.2004.

 

Havlire Puffinus puffinus
Seineste høstfunn: 1 ind. 26.10.2005.

 

Balearlire Puffinus mauretanicus
Femte funn: 1 ind. trekkende V forbi Pedleneset 25.8.2005.

 

Havsvale Hydrobates pelagicus
Femtende og sekstende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 28.8.2004; 1 ind. 28.9.2005. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 91 ind. fanget i 2004; 33 ind. fanget og observert i 2005; 126 ind. fanget og observert i 2006.

 

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 3 ind. fanget i 2004.

 

Havsule Morus bassanus
Ny vårmaksimum: 120 ind. 19.5.2005.

 

Silkehegre Egretta garzetta
Første funn: 1 ind. i Varen og Nordvik 31.5.2005.

 

Gråhegre Ardea cinerea
Første konstaterte hekkefunn: hekket i Varen alle tre årene.

 

Vepsevåk Pernis apivorus
Fjortende og femtende funn: 1 ungfugl av lys form 8.9.2005; 1 ind. 2.9.2006.

 

Havørn Haliaeetus albicilla
Flere nye funn i perioden (inkl. vår- og vinterfunn samt første funn av voksen fugl): 1 ind. hhv. 28.2 og 6.4.2004; 1 ind. 2. og 27.3, 1 ad. 3.4, 1 ind. hhv. 8.5 og 26.–27.12.2005; 1 ind. 2.1, 2 ind. hhv. 22.2 og 1.3, 1 ind. hhv. 4., 15. og 27.3, 9. og 11.5.2006 (alle ungfugler når spesifisert).

 

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn: 1 hunn 30.5.2004; 1 ung hunn 26.–28.4.2005; 1 hunn 2. og 5.–7.5, 1 ind. 11.6.2006.

 

Myrhauk Circus cyaneus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 13.1.2004; 1 hunn 28.4, 1 ungfugl 2.12.2005; 1 ad. hann 20.4.2006.

 

Hønsehauk Accipiter gentilis
Nye vinterfunn og nytt funn av skadet fugl (seineste sådanne funn): 1 ind. 7.12.2005; 1 ad. 6.–7.1, 1 avkreftet ungfugl (2K) fram til 17.6 (avlivet), 2 ind. 2.12.2006.

 

Musvåk Buteo buteo
Nytt vårfunn: 1 ind. 1.5.2004.

 

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn (inkl. seineste høstfunn): 1 ind. 12.10.2005; 1 ind. hhv. 13.4 og 11.6.2006.

 

Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn (inkl. tidligste vårfunn): 1 ungfugl 2.9.2005; 1 ind. hhv. 5.–7.5 og 5.10.2006.

 

Jaktfalk Falco rusticolus
Nye vårfunn og tidligste høstfunn: 1 hann 7.5.2005; 1 ind. 7.3, 1 ungfugl 18.–19.8.2006.

 

Vandrefalk Falco peregrinus
Flere nye vår- og vinterfunn i perioden samt seineste funn: 1 ind. 30.5–2.6.2005.

 

Vannrikse Rallus aquaticus
Nye vår- og vinterfunn samt tidligste og seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 13.1, 9.3 og 26.12.2004; 1 ind. hhv. 27.2–25.3, 29.3 og 5.12.2005 (funnet død 28.12) (blir betraktet som høstfunn); minimum 1 ind. 6.1–9.3, 1 ind. 9.9.2006.

 

Ub. liten rikse Porzana sp.
Potensielt førstegangsfunn (kun myrrikse P. porzana er påvist på Utsira): 1 ind. ved Austre plantning 2.10.2004; 1 ind. i merkeskogene 25.9.2005.

 

Åkerrikse Crex crex
Nytt funn: 1 ind. 11.9.2005.

 

Sivhøne Gallinula chloropus
Flere nye funn i perioden (inkl. første vinterfunn, tidligste og seineste vårfunn samt tidligste høstfunn): 1 ind. hhv. 20.3–24.4 og 17.9.2004; 1 ind. 4.–11.5, 1 ind. 2.12 økte til 2 ind. (1 ungfugl og 1 ad.) 5.12, begge til 31.12.2006.

 

Sothøne Fulica atra
Trettende og fjortende funn: 1 ind. 29.4 og 1.5.2004; 1 ind. 10.1.2006.

 

Trane Grus grus
Fjortende og femtende funn: 1 ind. 21.4.2005; 1 ind. 23.5.2006.

 

Sandlo Charadrius hiaticula
Første vinterfunn, ny høstmaksimum og fraværende: 25 ind. 4.9.2004; 1 ind. 15.1.2005, ingen vårfunn i 2005.

 

Boltit Charadrius morinellus
Femtende og sekstende funn: 1 ind. 1.9, 1 ungfugl 15.9.2006.

 

Heilo Pluvialis apricaria
Nytt vinterfunn: 1 ind. 17.1.2005.

 

Vipe Vanellus vanellus
Første hekkefunn siden 1980-tallet samt ny vintermaksimum: 1 par med tilhold på Klovningneset 30.4–26.5.2004 (”varslet intenst 23.–26.5”); 1 reir med 4 egg på Klovning 12.5, 2 døde unger 10.6, 14 voksne og unger 2.7.2005; 49 ind. 24.1, 1 par med 3 pull. på Klovning 11.7.2006.

 

Polarsnipe Calidris canutus
Første vårfunn: 17 ind. 23.5.2006.

 

Sandløper Calidris alba
Ny maksimum: 23 ind. 16.9.2006.

 

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Nye vår- og vinterfunn (inkl. første februar- og maifunn): 1 ind. 16.4.2004; 2 ind. 28.4.2005; 1 ind. hhv. 26.1, 2.2 og 2.5.2006.

 

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nye funn (inkl. første vårfunn): 1 ind. 5.10.2005; 1 ind. 5.5, 1 ind. 3. og 6.10.2006.

 

Svarthalespove Limosa limosa
Femtende til attende funn: 1 ind. (trolig islandica) 25.–26.5.2004; 1 ind. 18.4, 1 ind. (limosa) 13.–20.5, 2 ind. 25.8.2005.

 

Lappspove Limosa lapponica
Nytt vinterfunn (første januarfunn): 1 ind. 15.–20.1.2005.

 

Skogsnipe Tringa ochropus
Tangering av vårmaksimum: 6 ind. 22.4.2004.

 

Sotsnipe Tringa erythropus
Nye vårfunn (første junifunn), tidligste høstfunn og ny maksimum: 1 ind. hhv. 14. og 17.6.2005; 1 ind. 20.7, 4 ind. 19.8.2006.

 

Rødstilk Tringa totanus
Ny høstmaksimum: 35 ind. 19.8.2006.

 

Steinvender Arenaria interpres
Nye vårfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. 23.5, 2 ind. 30.5, 4 ind. 31.5.2004; 1 ind. 21.7.2006.

 

Svømmesnipe Phalaropus lobatus
Andre og tredje funn: 1 ind. ved Skarholmen 29.5.2004; 1 ind. i Nordvikvågen 13.6.2005.

 

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn (inkl. første julifunn og ny vårmaksimum): 1 ad. lys form 15.5, 1 ind. 25.7.2004; 1 ind. lys form 14.5, 4 ind. (2+1+1) 19.5, 1 ad. 28.9.2005; 1 ad. lys form 20.5.2006.

 

Sabinemåke Xema sabini
Tjuende funn: 1 ungfugl 25.9.2004.

 

Hettemåke Chroicocephalus ridibundus
Ny vårmaksimum: 586 ind. 28.3.2006.

 

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Nittende og tjuende funn: 1 ungfugl 16. og 18.10.2005; 1 ungfugl 19.8.2006.

 

Fiskemåke Larus canus
Ny vårmaksimum og kuriositet: 3800 ind. 4.4.2004; 1 hvit fugl 23.4.2006.

 

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nytt funn: 1 avkreftet ungfugl (2K) 13.1.2005.

 

Splitterne Sterna sandvicensis
Nye funn: 1 ind. 26.9.2004; 1 ind. hhv. 27.4 og 3.10.2006.

 

Makrellterne Sterna hirundo
Første hekkefunn siden 1990 og tidligste vårfunn: 1 ind. 26.4, 1 reir med 3 egg ved Småvågane 30.6, 1 par med 3 unger 9.8.2006.

 

Rødnebbterne Sterna paradisaea
Nye funn av ettårige fugler og ny sommermaksimum: 400 ind. 18.7.2005; 1 ungfugl (2K) hhv. 4. og 23.6.2006.

 

Makrell-/rødnebbterne
Interessant funn (vårmaksimum for makrellterne og rødnebbterne er hhv. 30 ind. 28.5.1992 og 130 ind. 16.5.1996): 300 ind. trekkende N forbi Jupevikshoien 19.5.2005.

 

Alkekonge Alle alle
Seineste vårfunn: 5 ind. 22.5.2005 (sett fra rutebåten).

 

Ub. alkefugl Alcidae
Ny maksimum: 3300 ind. 20.10.2006.

 

Skogdue Columba oenas
Tidligste høstfunn samt tangering av vår- og høstmaksimum: 1 ind. 17.9.2004; 3 ind. hhv. 23.4 og 12.10.2006.

 

Gjøk Cuculus canorus
Fraværende: ingen høstfunn i 2005.

 

Hornugle Asio otus
Nye vårfunn (inkl. det tidligste) og seineste høstfunn: 1 ind. 17.4.2004; 1 ind. 27.11.2005; 1 ind. 1.3.2006.

 

Jordugle Asio flammeus
Nytt sommerfunn (første julifunn): 1 ind. 7.7.2006.

 

Perleugle Aegolius funereus
Nytt funn: 1 ind. i Kutre 16.10.2005.

 

Nattravn Caprimulgus europaeus
Tredje og fjerde funn: 1 hann funnet i nettene i Nore merkeskog 31.5.2004; 1 ind. i Varen 26.6.2005.

 

Bieter Merops apiaster
Sjuende til niende funn: 1 ind. ved merkeskogene og Beite 7.–8.5, 2 ind. ved merkeskogene og Grotlehagen 29.5.2004; 1 ind. ved merkeskogene 14.5.2005.

 

Vendehals Jynx torquilla
Seineste vårfunn (første junifunn): 1 ind. 5.–9.6.2004.

 

Flaggspett Dendrocopos major
Nye vårfunn og fraværende: 1 ind. 24.4.2004; 1 hann 23.4.2005; ingen funn i 2006.

 

Kalanderlerke Melanocorypha calandra
Andre funn: 1 ind. ved Jupevikshoien 12.–13.6.2005.

 

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nye funn (inkl. seineste vårfunn): 1 ind. hhv. 13.6, 24.9–3.10 og 9.10.2005; 1 ind. 2. og 4.10.2006.

 

Trelerke Lullula arborea
Nye funn: 1 vårfunn i 2005, 1 ind. 15. og 19.10.2005; 1 ind. 1. og 10.4.2006.

 

Fjellerke Eremophila alpestris
Tangering av tidligste høstfunn: 2 ind. 25.9.2004.

 

Sandsvale Riparia riparia
Nytt sommerfunn, tidligste vårfunn (første marsfunn) og ny høstmaksimum: 1 ind. 15. og 18.7.2005; 1 ind. 29.3, 10 ind. 14.9.2006.

 

Låvesvale Hirundo rustica
Seint hekkefunn, ny høstmaksimum og seint høyt antall: nyutfløyne unger på Klovning 4.10.2005; 450 ind. 14.9, 200 ind. 2.10.2006.

 

Taksvale Delichon urbicum
Nytt hekkefunn: 1 par hekket på Austrheim i 2006.

 

Amursvale Cecropis daurica
Tredje og fjerde funn: 1 ind. i Nordvik 28.4, 1 ind. i Herberg 9.5.2004.

 

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn (inkl. det tidligste): 1 ind. hhv. 19. og 23.10.2004; 1 ind. 24.9.2005; 1 ind. 3.10.2006.

 

Trepiplerke Anthus trivialis
Tangering av tidligste vårfunn og seineste høstfunn: 1 ind. 29.10.2005; 1 ind. 14.4.2006.

 

Heipiplerke Anthus pratensis
Ny vintermaksimum: 12 ind. 12.1.2006.

 

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 30.9–2.10.2006.

 

Gulerle Motacilla flava
Nytt funn av fugler med østlig opprinnelse og tidligste registrerte vårfunn av underartsbestemte fugler: 1 ind. 15.–19.10.2005; 1 hann (flavissima) 14.4, 1 hann (thunbergi) 15.4, 1 hann (flava) 18.4.2006.

 

Sitronerle Motacilla citreola
Sekstende til attende funn: 1 ungfugl 17.9.2004; 1 hunn 26.–27.4, 1 ungfugl 26.8–2.9.2006.

 

Vintererle Motacilla cinerea
Flere nye vårfunn i perioden (inkl. ny vårmaksimum) og tangering av høstmaksimum: 3 ind. 28.3 og 3.4.2005; 6 ind. 2.10.2006.

 

Linerle Motacilla alba
Seineste registrerte høstfunn av og fravær av svartryggerle: 1 ind. (yarrellii) 29.10.2005; ingen høstfunn av yarrellii i 2006.

 

Sidensvans Bombycilla garrulus
Flere nye vårfunn i perioden (inkl. det seineste) og ny høstmaksimum: 300 ind. 19.10.2004; opptil 2 ind. 26.3–23.5.2005.

 

Fossekall Cinclus cinclus
Sjette funn: 1 ind. i Indre havn, Nordvik 17.10.2004, trolig samme i flukt mot S over Pensjonatet, Nordvik 25.10.

 

Gjerdesmett Troglodytes troglodytes
Nytt sommerfunn og ny vårmaksimum: 35 ind. 27.3, 1 ind. 24.6.2005.

 

Jernspurv Prunella modularis
Nytt vinterfunn og tidligste vårfunn: 1 ind. 9.3.2004; 1 ind. 5.1.2006.

 

Rødstrupe Erithacus rubecula
Nye hekkefunn: hekket i 2004 og i 2005.

 

Nattergal Luscinia luscinia
Nye funn (inkl. nytt høstfunn (første oktoberfunn)): 1 ind. 8.5.2004; 1 ind. 25.5.2005; 1 ind. 8.10.2006.

 

Sørnattergal Luscinia megarhynchos
Femtende funn: 1 ind. 7.5.2004.

alt

 

Rubinstrupe Luscinia calliope
Første funn: 1 ung hunn funnet i nettene i Søre merkeskog 6.10.2005.

 

Blåstrupe Luscinia svecica
Fraværende: ingen høstfunn i 2004 og i 2006.

 

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Tidligste høstfunn og tangering av vårmaksimum: 1 ind. 10.8.2004; 7 ind. 24.3.2005.

 

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Seineste vårfunn: 1 ind. 11.6.2006.

 

Buskskvett Saxicola rubetra
Nye hekkefunn: hekket i 2004 og i 2005.

 

Svartstrupe Saxicola torquatus
Første og andre hekkefunn, tjuende og tjueførste funn av sibirsk svartstrupe samt ny vårmaksimum: registrert i perioden 17.3–6.11.2004 med maks. 5 ind. 17.3 (5 ind. 31.5 er knyttet til hekkefunnene), 1 par hekket i Kvalvikvågen (1 kull), 1 par hekket på Koltemyr (2 kull), maks. 6 ind. 15.8, 26.9 og 15.10.2004; 1 ad. hann (maurus/stejnegeri) hhv. 2. og 19.10.2005.

 

Steinskvett Oenanthe oenanthe
Flere nye funn av grønlandsk steinskvett (leucorhoa) i perioden og tangering av tidligste vårfunn: flere ind. 22.4–15.5.2004; 2 ind. 18.4.2005; 3 ind. 26.4, 2 ind. 3.5, 1 ind. på Spannholmane 29.8, 1 ind. funnet død 16.9.2006; 1 ind. (oenanthe) 21.3.2005.

 

Svarttrost Turdus merula
Ny høst- og (tidlig) vintermaksimum: 1000 ind. 16.10, 285 ind. 2.12.2006.

 

Måltrost Turdus philomelos
Ny vårmaksimum: 600 ind. 3.4.2004.

 

Rødvingetrost Turdus iliacus
Funn av islandsk rødvingetrost, ny vårmaksimum og høyt antall fra tidlig vinter (vintermaksimum er 60 ind. 27.1.1990): 750 ind. 5.4.2004; 1 ind. (coburni) 10.5, 70 ind. 1.12.2005.

 

Starrsanger Locustella certhiola
Sjette funn: 1 ungfugl oppdaget og innfanget ved Pedlestemmen 30.9.2004.

 

Gresshoppesanger Locustella naevia
Flere nye funn i perioden (inkl. tangering av tidligste vårfunn, ny vårmaksimum og seineste høstfunn): 1 ind. 18.4, 7 ind. 7.5.2004; 1 ind. 10.10.2006.

 

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Fraværende: ingen høstfunn i 2006.

 

Åkersanger Acrocephalus agricola
Andre og tredje funn: 1 ind. 31.5, 1 ungfugl 30.8.2004, begge funnet i nettene i Veito nord.

 

Myrsanger Acrocephalus palustris
Flere nye funn i perioden (inkl. seineste vårfunn og nye høstfunn (første septemberfunn)): 1 ind. 3.9.2004; 1 ind. 22. og 24.6.2005; 1 ungfugl 6.9.2006.

 

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Seineste vårfunn: 1 ind. 24.6.2005.

 

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Potensielt fjerde funn: 1 ind. hørt i Varen 31.5.2004.

 

Tykknebbsanger Acrocephalus aedon
Første og andre funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 6.10.2004, gjenfunnet i Skjeldehagen 8.10; 1 ind. i Skjeldehagen 3.10.2005.

 

Tartarsanger Hippolais caligata
Femte funn: 1 ind. ved Pedlestemmen 19.8.2006.

 

Gulsanger Hippolais icterina
Ny høstmaksimum og fraværende: ingen høstfunn i 2004 og i 2005; 6 ind. 20.8.2006.

 

Spottesanger Hippolais polyglotta
Potensielt andre funn: 1 ind. hørt i Herberg/Varen 26.6.2005.

 

Munk Sylvia atricapilla
Nytt vinterfunn og ny vårmaksimum: 65 ind. 5.–6.5.2004; 1 hunn 29.1.2006.

 

Hagesanger Sylvia borin
Tidligste vårfunn og ny høstmaksimum: 2 ind. 5.5.2004; 2 ind. 5.5, 250 ind. 19.8.2006.

 

Hauksanger Sylvia nisoria
Seineste funn (første novemberfunn): 1 ind. 5.11.2005.

 

Møller Sylvia curruca
Nytt hekkefunn og seineste funn (med unntak av en høst-/vinterforekomst 19.11–2.12.1989): hekket i 2005; 1 ind. 8.11.2006.

 

Tornsanger Sylvia communis
Nytt hekkefunn og ny vårmaksimum: hekket i 2004; 35 ind. 6.5.2006.

 

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nye funn: 1 hann 31.5, 1 hunn 1.6.2004; 1 hunnfarget sy. 9.5.2006.

 

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Femtende til syttende funn: 3 ind. (1+1+1) 1.6.2004, trolig en av samme 2.6.

 

Lappsanger Phylloscopus borealis
Åttende funn: 1 ad. funnet i nettene i Søre merkeskog 26.8.2006.

 

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nytt funn: 1 ind. 16.10.2006.

alt

 

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Tidligste funn, ny maksimum og ny høyeste sesongtotal: 35 ind. 5.10.2005, totalt 102 ind. i 2005; 1 ind. 14.9.2006.

 

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Tredje funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 24.10.2005.

 

Viersanger Phylloscopus schwarzi
Femte funn: 1 ind. på Skare og Hovland 10.–11.10.2006.

 

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Potensielt sjuende funn: 1 ind. i Kutre 26.9.2005.

 

Eikesanger Phylloscopus bonelli
Andre funn: 1 ad. i Herberg 10.9.2005.

 

Gransanger Phylloscopus collybita
Flere nye funn av fugler med østlig opprinnelse i perioden: maksimum 6 ind. 10.10.2004; maks. 8 ind. 5.10.2005.

 

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Seineste funn og ny høstmaksimum: 1 ind. 5.11.2005; 400 ind. 20.8.2006.

 

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Sjette funn: 1 hann funnet i nettene i Søre merkeskog 6.5.2006.

 

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vårfunn (inkl. det tidligste og det seineste): 1 ad. hann 6.–7.5, 1 ind. sy. 12.6.2006.

 

Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Ny høstmaksimum: 150 ind. 19.8.2006.

 

Svartmeis Periparus ater
Nye vår- og vinterfunn (inkl. ny vårmaksimum): 1 ind. 1.1–6.4.2004 (fra 2003), forekomsten høsten 2004 seinest registrert 28.11; 2 ind. hhv. 28.1 og 4.3, 1 ind. 5.3, 11 ind. 24.3, 1 ind. 27.3.2005. (Høstekstremumsdatoen fra 12.11.1996 endres ikke da det antas at funnet fra 28.11.2004 har sammenheng med funnet fra 28.1.2005.)

 

Spettmeis Sitta europaea
Tiende funn: 1 ind. 4.10.2005.

 

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn og tangering av høstmaksimum: 9 ind. 16.10.2004; 1 ind. 16.4.2005.

 

Pirol Oriolus oriolus
Nye funn (inkl. nytt høstfunn): 1 ind. 7.6, 1 hann 15.–17.8.2004 (sy. 15., varslende med mat i nebbet 16.); 1 hunnfarget 22.5.2005; 1 ad. hann 11.–15.6.2006.

 

Brunvarsler Lanius cristatus
Første funn: 1 ungfugl i Kvalvik og på Myre 2.–3.10.2005.

 

Tornskate Lanius collurio
Tangering av tidligste vårfunn og fraværende: 1 ind. 5.5.2004, ingen høstfunn i 2004; 1 ind. 5.5.2006.

 

Rosenvarsler Lanius minor
Fjerde funn: 1 hann på Klovning 12.–14.6.2006.

 

Varsler Lanius excubitor
Første vinterfunn og tangering av tidligste vårfunn: 1 ind. 2.–3.4.2004; 1 ind. 17.1.2005.

 

Rødhodevarsler Lanius senator
Sjette funn: 1 ind. ved Austre plantning 12.6.2006.

alt

 

Hvitpannevarsler Lanius nubicus
Første funn: 1 toårig (2K) hunn på Hovland 2.–15.10.2006.

 

Kaie Corvus monedula
Nytt sommerfunn, tidligste funn og ny vårmaksimum: 1 ind. 24.9.2005; 57 ind. 3.4.2006, 2 ind. oversomret 2006 (fra 12.6).

 

Kornkråke Corvus frugilegus
Nye vinterfunn: 2 ind. 5.1, 1 ind. 7.–8.1.2004; 1 ind. 11.1–11.2.2005.

 

Svartkråke Corvus corone
Ny høstmaksimum: 7 ind. flere dager i perioden 28.9–12.10.2005.

 

Kråke Corvus cornix
Ny maksimum: 200 ind. 30.11.2005.

 

Ravn Corvus corax
Ny høstmaksimum: 14 ind. hhv. 15.10.2005 og 2.10.2006.

 

Stær Sturnus vulgaris
Ny høstmaksimum: 2000 ind. 13.10.2005.

 

Rosenstær Pastor roseus
Attende til tjueandre funn: 1 ungfugl 9.9–16.10.2004; 1 ungfugl 30.9.2005; 1 ad. hunn 31.8–1.9, 1 ungfugl hhv. 26.9 og 14.–18.10.2006.

 

Gråspurv Passer domesticus
Nye funn: 3 hanner 12.1–10.4, 2 ind. til 7.5 og 1 ind. til 9.5.2004 (fra 2003); 1 hunn i Nordvik 24.10.2005.

 

Pilfink Passer montanus
Nytt hekkefunn, tidligste vårfunn (første marsfunn) og fraværende: ingen høstfunn i 2004; 1 ind. 27.3.2005; hekket i 2006.

 

Bjørkefink Fringilla montifringilla
Ny høstmaksimum: 6500 ind. 10.10.2004.

 

Grønnfink Carduelis chloris
Ny vårmaksimum: 30 ind. 4.–5.5.2004.

 

Stillits Carduelis carduelis
Nye vårfunn (inkl. det seineste) og nytt sommerfunn: anslagsvis 3 funn i perioden 24.4–8.6.2004; 1 ind. 11.–12.6.2006.

 

Grønnsisik Carduelis spinus
Nytt vinterfunn: 5 ind. 17.1.2004.

 

Tornirisk Carduelis cannabina
Ny vårmaksimum: 60 ind. 5.–6.5.2004.

 

Gråsisik Carduelis flammea
Tredje funn av grønlandsk gråsisik: 1 ad. (rostrata) funnet i nettene i Søre merkeskog 28.9.2004.

 

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nye funn (inkl. seineste høstfunn og tredje funn av grønlandsk polarsisik): 2 ind. 5.11.2005; 1 ind. (hornemanni) ved Pedleneset 4.10.2006.

 

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn: 1 ad. hann 12.8, 1 ungfugl 18.10.2004; 1 ind. hhv. 4. og 14.10.2005.

 

Grankorsnebb Loxia curvirostra
Ny vår- og høstmaksimum: 14 ind. 17.4.2004; 400 ind. 4.10.2005.

 

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Ny høstmaksimum og fraværende: 500 ind. 15.10.2004 (10 dager med tresifret antall i perioden 10.–19.10) (flere av fuglene hadde avvikende lyd); ingen funn i 2006.

 

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Tidligste høstfunn og ny vårmaksimum: 5 ind. 16.4.2004; 1 ind. 11.9.2005.

 

Snøspurv Plectrophenax nivalis
Seineste funn og ny vårmaksimum: 40 ind. 22.3.2005; 1 hunn 3.6.2006.

 

Gulspurv Emberiza citrinella
Seineste vårfunn (første junifunn): 1 ind. 1.6.2004.

 

Vierspurv Emberiza rustica
Nye funn: 1 hann 12.5.2004; 1 hann 27.5.2006.

 

Sibirspurv Emberiza aureola
Fjortende funn: 1 hunnfarget 18.8.2006.

 

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Første sommerfunn, seineste høstfunn og ny vårmaksimum: 45 ind. 7.5.2004; 1 hann 17.7.2005; 1 ind. 27.11.2006.

 

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Første og andre funn: 1 hunn ved Beite og i Herberg 15. og 17.–18.6, 1 hann ved Skjeldehagen 7.8.2006.

 

Kornspurv Emberiza calandra
Femte funn: 1 ind. på Hålandsmarkje 21.4.2006, trolig samme i Rabbadalen 30.4 og 2.5.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

 

Stripegås Anser indicus (E)
Første funn: 2 ind. på Pedlestemmen 12.–13.6.2006, i flukt mot SØ over Sjoarskogen 13.6. Stripegås er på den norske E-lista og funnet på Utsira vil bli plassert tilsvarende.

 

Kanadagås Branta canadensis (C)
Femtende funn: 1 ind. 15.–17.6.2005.