Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

altSammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2007 og 2008. Se tidligere oppdatering for de tre foregående årene.

 

Sangsvane Cygnus cygnus
Nye funn: 1 ind. 23.2, 2 ad. hhv. 28.4 og 23.–29.11.2007; 1 ad. 26.10–6.11.2008.

 

Sædgås Anser fabalis
Trettende funn: 1 ind. (rossicus) 13.–21.12.2008.

 

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Nytt vinterfunn og tidligste vårfunn: 3 ind. 18.3.2007; 1 ind. 8.12.2008.

 

Tundragås Anser albifrons
Nye funn (inkl. nytt vårfunn (første junifunn)): 1 ind. 8.6.2007; 6 ad. og 1 ungfugl 5.–9.1, trolig 2 av de samme 17.1 og 14.–15.3.2008.

 

Grågås Anser anser
Nye hekkefunn og ny vårmaksimum: ca. 65 ind. 25.3, 4 ad. med ca. 10 pull. 10.5.2007; 2 ad. med 2 unger 30.5.2008.

 

Hvitkinngås Branta leucopsis
Flere nye vårfunn i perioden (inkl. tidligste vårfunn og et avvikende tidlig funn som ikke endrer ekstremumsdatoen): 1 ind. 18.3, 167 ind. 22.4.2007.

 

Ringgås Branta bernicla
Flere nye funn i perioden (inkl. seineste vårfunn): 1 ind. (bernicla) 8.–9.6.2008.

 

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn: 5 ind. 10.5.2007; 1 ind. 15.3.2008.

 

Brunnakke Anas penelope
Nytt vinterfunn: 2 hunner 12.–13.2.2007.

 

Krikkand Anas crecca
Nytt vinterfunn: 1 hunn 7.1.2008.

 

Stokkand Anas platyrhynchos
Nye hekkefunn: 1 hunn med 8 pull. i Måkskitmyre 11.5.2007; 1 hunn med min. 1 pull. samme sted 15.5, 1 hunn med 6 unger samme sted 6.8.2008.

 

Stjertand Anas acuta
Nye funn: 5 ind. 27.9, 3 ind. 5.10.2008.

 

Taffeland Aythya ferina
Sjuende og åttende funn: 2 hanner i Måkskitmyre 25.–26.9, 1 hann samme sted 29.10–3.11.2007.

 

Toppand Aythya fuligula
Seineste vårfunn: 1 hann 4.6.2008.

 

Havelle Clangula hyemalis
Første sommerfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. 31.7, 1 hunn 19.8.2008.

 

Kvinand Bucephala clangula
Første sommerfunn: 1 hunnfarget 9.7.2007.

 

Lappfiskand Mergellus albellus
Tredje funn: 1 hunnfarget i Måkskitmyre 11.10.2007.

 

Laksand Mergus merganser
Nytt vinterfunn: 2 hunner 8.1.2007.

 

Vaktel Coturnix coturnix
Femtende funn: 1 ind. sy. på Myre 25.6 og i Nordvik/Herberg 12.–13.7.2008.

 

Smålom Gavia stellata
Seineste høstfunn: 1 ind. 27.11.2007.

 

Islom Gavia immer
Nye vårfunn, seineste høstfunn (første desemberfunn) og ny høstmaksimum: 1 ind. 20.5, 1 ungfugl 3.12.2007; 1 ind. 9.5, 4 ind. 2.10.2008.

 

Gulnebblom Gavia adamsii
Nittende til tjueåttende funn: 1 ad. hhv. 20.4, 4. og 5.5, 1 ad. 8.10, 1 ungfugl 11.10, 2 ind. 17.10, 1 ind. hhv. 19.10 og 3.11.2007; 2 ad. (1+1) 20.5.2008.

 

Ub. stor lom Gavia immer/adamsii
Seineste høstfunn: 2 ind. 3.11.2008.

 

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Nye funn: 1 ind. 24.10.2007, 3 ind. 25.10, 2 ind. fra 28.10 til 16.4.2008 (1 ind. til 23.4); trolig de samme returnerte hhv. 29.9 (ad.) og 24.11, begge til 31.12.2008.

 

Horndykker Podiceps auritus
Tiende funn: 1 ind. 8.–29.10.2007.

 

Gulnebblire Calonectris diomedea
Potensielt førstegangsfunn: 1 ind. trekkende N forbi Pedleneset 15.7, 1 ind. (gulnebblire / storlire Puffinus gravis) likeså 2.10.2008.

 

Havsvale Hydrobates pelagicus
Syttende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 2.7.2008. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 10 ind. fanget i 2007; 47 ind. fanget i 2008.

 

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 1 ind. fanget i 2008.

 

Storskarv Phalacrocorax carbo
Første funn av kontinental storskarv: 1 ungfugl (
sinensis) i Måksitmyre 4.8.2008.

 

Stork Ciconia ciconia
Første funn: 1 ind. trekkende N over Varen 25.5.2008.

 

Vepsevåk Pernis apivorus
Sekstende og syttende funn: 1 ungfugl lys form 31.8, 1 ungfugl mørk form 1.–4.9.2008.

 

Havørn Haliaeetus albicilla
Nytt funn av voksen fugl: 1 ad. 23.3 og 1.4.2007.

 

Sivhauk Circus aeruginosus
Nytt funn: 1 hunnfarget 25.5.2008.

 

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nytt funn: 1 ind. 28.–29.5.2008.

 

Dvergfalk Falco columbarius
Nytt vinterfunn og fraværende: ingen vårfunn i 2007; 1 ind. 29.12.2008.

 

Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn (inkl. seineste vårfunn og tidligste høstfunn): 1 ungfugl (2K) hhv. 20.5 og 28.6.2007; 1 ungfugl (2K) 29.5, 1 ungfugl 14.8.2008.

 

Vandrefalk Falco peregrinus
Nytt sommerfunn (første julifunn): 1 ad. 16.7.2007.

 

Vannrikse Rallus aquaticus
Nye vår- og vinterfunn, tidligste høstfunn og tangering av høstmaksimum: 1 ind. hhv. 4.1, 9.2, 27. og 31.3, og 4.–5.4.2007; 1 ind. hhv. 24.3 og 3.4, og 7. og 22.4, 1 ind. 8.9, 3 ind. 4.11.2008.

 

Åkerrikse Crex crex
Nytt funn (første oktoberfunn): 1 ind. 11.10.2008.

 

Sivhøne Gallinula chloropus
Flere nye funn i perioden (inkl. første vinterfunn): 2 ind. (1 ad. og 1 ungfugl) 1.–7.1.2007 (fra 2006).

 

Trane Grus grus
Sekstende funn: 1 ind. 29.–30.3.2007.

 

Tjeld Haematopus ostralegus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 5.2.2008.

 

Sandlo Charadrius hiaticula
Seineste vårfunn: 1 ind. 7.6.2008.

 

Sandløper Calidris alba
Ny maksimum: 25 ind. 31.7.2008.

 

Brushane Philomachus pugnax
Funn av utfargete hanner: 2 ind. 2.7 og 3 ind. 3.7.2007.

 

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Nye vårfunn: 1 ind. 29.3.2007; 1 ind. 1.5.2008.

 

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nye funn: 1 ind. hhv. 9.9 og 1.10.2008.

 

Rugde Scolopax rusticola
Ny høstmaksimum: 8 ind. 2.11.2008.

 

Skogsnipe Tringa ochropus
Fraværende: ingen vårfunn i 2007.

 

Steinvender Arenaria interpres
Nytt vårfunn (første junifunn): 1 ind. 2.6.2007.

 

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
Andre og tredje funn: 1 ind. på sjøen V og NV for Helganes 1.10.2007; 1 ungfugl sett fra rutebåten nær øya 3.10.2008.

 

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn (inkl. ny høstmaksimum): 4 ind. 17.10, 1 ind. 30.10.2007; 1 ind. 23.5, 1 ungfugl 27.9, 2 ad. lys form 16.10.2008.

 

Sabinemåke Xema sabini
Tjueførste til tjuetredje funn: 1 ind. 11.10.2007; 2 ungfugler (1+1) 2.10.2008.

 

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Tjueførste funn: 1 ad. 9.1.2008.

 

Sildemåke Larus fuscus
Fjortende funn av vestlig sildemåke og første funn av ettårig fugl om våren: 1 ad. (graellsii) 13. og 16.3, 1 ungfugl (2K) 24.4.2007.

 

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nye funn: 1 ungfugl (2K) 27.1, 1 eldre ungfugl (4K) 2.3, 1 ungfugl (2K) 2.4.2008.

 

Lomvi Uria aalge
Ny vårmaksimum: 110 ind. på Spannholmane 2.6.2007.

 

Ub. alkefugl Alcidae
Ny maksimum: 3356 ind. 30.10.2008.

 

Skogdue Columba oenas
Tidligste og seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 ind. 11.9–2.10, 1 ind. 25.10–1.11.2008.

 

Turteldue Streptopelia turtur
Fraværende: ingen vårfunn i 2007.

 

Hornugle Asio otus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. hhv. 1.1 og 4.5.2008.

 

Jordugle Asio flammeus
Seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 ind. 14.11.2007.

 

Bieter Merops apiaster
Tiende funn: 2 ind. i Kutre–Varen–Søre merkeskog 3.6.2007.

 

Hærfugl Upupa epops
Potensielt funn: 1 ind. rapportert av lokalbefolkningen på Hovland 1.10.2007.

 

Vendehals Jynx torquilla
Tidligste høstfunn: 1 ind. 18.8.2008.

 

Flaggspett Dendrocopos major
Nye vår- og vinterfunn samt tidligste høstfunn (første julifunn): 1 ind. 15.7.2007, 1 hunn fra høsten 2007 fram til 1.1.2008, 1 ind. 9.4.2008.

 

Dvergspett Dendrocopos minor
Fjerde og femte funn: minimum 1 hann i Sørevågen og i Varen 27.9, minimum 1 hunn i området merkeskogene–Skjeldehagen i perioden 29.9–3.10.2007.

alt

 

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nytt funn: 1 ind. 27.5–1.6.2008.

 

Trelerke Lullula arborea
Nye funn (inkl. tidligste vårfunn): minimum 1 ind. 4.10–1.11.2007; 1 ind. 9.–15.3.2008.

 

Sanglerke Alauda arvensis
Sommerfunn: 1 ind. 4.7.2008.

 

Fjellerke Eremophila alpestris
Seineste vårfunn: 1 ind. 24.5.2008.

 

Tartarpiplerke Anthus richardi
Nytt vårfunn (første aprilfunn): 1 ind. 25.4–1.5.2008.

 

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 2.–3.10, 9.–14.10 og 10.10.2007; 1 ind. 17.10.2008.

 

Gulerle Motacilla flava
Første funn av hhv. sørvest- og sørøsteuropeisk gulerle: 1 hann (iberiae) på Pedlestemmen 24.4, 1 hann (feldegg) på Veito-jordene 3.–5.6.2008.

 

Sitronerle Motacilla citreola
Nittende og tjuende funn: 1 ungfugl hhv. 10.–12.9 og 2.–3.10.2008.

 

Vintererle Motacilla cinerea
Ny høstmaksimum: 10 ind. 6.10.2007.

 

Linerle Motacilla alba
Tidligste funn av nominatunderarten: 1 ind. (alba) 11.3.2008.

 

Hybrid vintererle x linerle
Potensiell ny hybridkombinasjon: 1 ind. i Herberg og på Austrheim 14.9.2008.

 

Sidensvans Bombycilla garrulus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. 6.,10. og 19.1.2007; 1 ind. 5.5.2008.

 

Fossekall Cinclus cinclus
Sjuende funn: 1 ind. hørt i Indre havn, Nordvik 6.10.2007, trolig samme sett ved Måkskitmyre 12.10.

 

Jernspurv Prunella modularis
Første sommerfunn og seineste vårfunn: 1 ind. hhv. 6.6 og 26.7.2008.

 

Nattergal Luscinia luscinia
Nye funn: 1 ind. hhv. 24.–25.5 og 31.5.2008.

 

Rubinstrupe Luscinia calliope
Andre funn: 1 ung hunn funnet i nettene i Søre merkeskog 1.11.2008.

alt

 

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Tredje til sjette funn: 1 hunnfarget på Myre 9.10, 1 hunnfarget i Herberg 19.10.2007, trolig samme i Herberg/Varen 23.10–13.11; 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 1.10, 1 ungfugl i Herberg 6.10.2008, trolig samme (ungfugl) funnet i nettene i Søre merkeskog 7.10.

 

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nytt sommerfunn: 1 ad. hann 20. og 22.6.2007.

 

Svartstrupe Saxicola torquatus
Tjueandre funn av sibirsk svartstrupe, tidligste og seineste vårfunn samt tangering av vårmaksimum: 1 ind. 17.2, 5 ind. 19.2.2007; 1 ind. 3.6, 1 hunn (maurus/stejnegeri) 29.9–14.10.2008.

 

Svartstrupetrost Turdus atrogularis
Sjette funn: 1 ung hunn funnet i nettene i Nore merkeskog 7.10.2008.

 

Stripesanger Locustella lanceolata
Tredje funn: 1 ind. ved Staraberje 1.10.2008, innfanget (ungfugl) og sluppet ved merkeskogene hvor den holdt seg til 5.10.

 

Gresshoppesanger Locustella naevia
Tangering av seineste høstfunn: 1 ind. 10.10.2007.

 

Åkersanger Acrocephalus agricola
Fjerde funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 29.–30.9.2007.

 

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Fjerde til sjette funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 2.10, 1 ind. likeså 5.10.2007, samme ind. sett bl.a. i Herberg og i Karolinehagen fram til 16.10; 1 ind. sett og hørt sy. i Fyrhagen 28.5.2008 (tidligste funn i Norge).

 

Munk Sylvia atricapilla
Nytt sommerfunn: 1 hunn 3.7.2007.

 

Hauksanger Sylvia nisoria
Første vårfunn: 1 ung (2K) hunn 30.6.2008.

 

Møller Sylvia curruca
Funn av fugler med sørøstlig opprinnelse: 1 ind. på søppelplassen (ca.) 22.–28.10.2008.

 

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nye funn: 1 hann sett og hørt sy. hhv. i Søre merkeskog 28.5 og i Fyrhagen 5.6.2008.

 

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Attende og nittende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 4.6.2007; 1 ind. i Herberg 28. og 30.5.2008.

 

Lappsanger Phylloscopus borealis
Niende funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 1.9.2008.

alt

 

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nye funn: 1 ind. hhv. 6.–8.10, 9.–10.10 og 10.10.2007; 1 ind. 17.10.2008.

 

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Tangering av tidligste funn: 1 ind. 14.9.2008.

 

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Fjerde funn: 1 ind. i Skjeldehagen 14.–15.11.2007.

 

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Åttende til tiende funn: 1 ind. hhv. i Herberg 5.–7.10, på Austrheim 10.10 og funnet i nettene i Søre merkeskog 23.–25.10.2007.

 

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Tidligste vårfunn: 1 ind. 24.4.2008.

 

Gransanger Phylloscopus collybita
Første vårfunn av fugler med østlig opprinnelse: 1 ind. 23.4.2008.

 

Fuglekonge Regulus regulus
Ny vårmaksimum: 150 ind. 29.3.2008.

alt

 

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Sjuende til tiende funn: 2 hunner (1+1) i Herberg 14.–15.10, 2 hanner (1+1) funnet i nettene i Søre merkeskog 23.10.2007 (1 ind. til 25.10).

 

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Nytt sommerfunn: 1 ind. 28.6 og 4.7.2008.

 

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vår- og sommerfunn samt tidligste høstfunn (første augustfunn): 1 hunn 7.6.2007; 1 hunn 23.5, 1 hunnfarget 28.6, 1 ad. hann 31.8.2008.

 

Svarthvitfluesnapper Ficedula hypoleuca
Tidligste vårfunn: 1 hann 14.4.2007.

 

Stjertmeis Aegithalos caudatus
Første vårfunn og ny maksimum: 40 ind. 30.9.2007; 2 ind. 7.–9.4.2008.

 

Svartmeis Periparus ater
Nye vår- og vinterfunn samt tidligste høstfunn (første augustfunn): forekomsten høsten 2007 fram til 1.1.2008, 1 ind. hhv. 31.3 og 31.8.2008.

 

Spettmeis Sitta europaea
Ellevte funn: 1 ind. 2.10.2007.

 

Pirol Oriolus oriolus
Nye funn (inkl. nytt høstfunn (første oktoberfunn)): 1 hunnfarget sy. 4.6, 1 ad. hann 7.6, 1 ungfugl 2.10.2007; 1 hunnfarget 27.6.2008.

 

Tornskate Lanius collurio
Sommerfunn: 1 hunn 1.7.2008.

 

Kornkråke Corvus frugilegus
Nytt vinterfunn: 1 ad. 10. og 27.1.2008.

 

Svartkråke Corvus corone
Fraværende: ingen høstfunn i 2008.

 

Ravn Corvus corax
Ny høstmaksimum: 19 ind. 29.9.2007.

 

Rosenstær Pastor roseus
Tjuetredje til tjuefemte funn: 1 ad. 2.–10.7.2007; 1 ungfugl hhv. 13.9 og 24.9.2008.

 

Pilfink Passer montanus
Fraværende: ingen funn i 2008.

 

Grønnsisik Carduelis spinus
Nye vinterfunn: 1 ind. 11.12.2007; 1 ind. 22.1 og ca. 25 ind. 28.1.2008.

 

Tornirisk Carduelis cannabina
Første vinterfunn: 1 ind. 25.12.2008.

 

Bergirisk Carduelis flavirostris
Fraværende: ingen vårfunn i 2007.

 

Brunsisik Carduelis cabaret
Tidligste vårfunn: 1 ind. 27.3.2007.

 

Gråsisik Carduelis flammea
Fjerde funn av grønlandsk gråsisik: 2 ind. (rostrata) 5.10.2008 (1 ind. 7. og 9.10).

 

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nye funn (inkl. fjerde funn av grønlandsk polarsisik): 1 ad. hann 19.10.2007; 1 ind. (hornemanni) 2.–9.10.2008.

 

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn (inkl. første julifunn): 1 ad. hann og 1 ad. hunn 25.7.2008, videre opptil 9 ind. 30.7, 1 ungfugl 6.9, 4 ind. 7.9, 1 ungfugl 14.9, 3 ind. 29.10.

 

Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus
Tidligste funn (første julifunn) og ny maksimum: 1 hann 18.7, 100 ind. 2.10.2007.

 

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Fraværende: ingen funn i 2008.

 

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Tangering av seineste høstfunn: 1 ind. 6.11.2008.

 

Lappspurv Calcarius lapponicus
Tidligste høstfunn: 1 ind. 30.8.2008.

 

Hortulan Emberiza hortulana
Seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 ad. hann 12.–17.11.2008 (seineste funn i Norge).

 

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 hann 24.–25.5.2008.

 

Dvergspurv Emberiza pusilla
Nytt vårfunn (første maifunn) og ny høstmaksimum: 5 ind. 7.10.2007; 1 ind. 30.4–2.5.2008.

 

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Tidligste høstfunn: 1 ind. 4.8.2008.

 

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Tredje funn: 1 hunn ved Beite 14.6.2008.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

 

Kanadagås Branta canadensis (C)
Sekstende til attende funn: 1 ind. 6.4, 5 ind. 8.6, 1 ind. 18.6–5.9