Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Andre funn av halsbåndfluesnapper (Foto: Bjørn Ove Høyland)Sammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2013. Se tidligere oppdateringer for de ni foregående årene.

Sædgås Anser fabalis
Nittende funn: 4 ind. (rossicus) 1.1–23.2 (fra 2012).

Tundragås Anser albifrons
Sjuende funn av grønlandsk tundragås: 1 ad. (flavirostris) 9.–10.10.

Ringgås Branta bernicla
Tidligste høstfunn: 4 ind. (hrota) 1.9.

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn (inkl. ny vårmaksimum): 13 ind. 5.6, 1 ind. 1.10.

Snadderand Anas strepera
Trettende og fjortende funn: 1 hann 14.4, 1 hann og 1 hunn 22.4.

Stjertand Anas acuta
Nye funn: 1 hann 18.–20.5, 1 ind. 26. og 30.9.

Toppand Aythya fuligula
Nytt sommerfunn: 1 hann og 1 hunn 1.7.

Ærfugl Somateria mollissima
Første registrerte sommermaksimum: 1000 ind. ved Spannholmane 27.7.

Svartand Melanitta nigra
Ny vårmaksimum: 370 ind. 2.5.

Sjøorre Melanitta fusca
Nytt vinterfunn: opptil 2 hunnfargede 6.–12.1.

Laksand Mergus merganser
Nye funn: 1 hann 22.–23.4, 1 hunnfarget 1.12.

Smålom Gavia stellata
Seineste vårfunn og tidligste høstfunn: 2 ind. hhv. 27.6 og 10.8.

Storlom Gavia arctica
Nye vårfunn (inkl. det seineste): 1 ind. hhv. 5. og 27.6.

Islom Gavia immer
Nye vår- og vinterfunn (inkl. ny vårmaksimum): 1 ind. hhv. 16.2 og 31.3, 3 ind. 3.5.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nytt funn (tidligste funn): 1 ind. 2.4.

Ub. stor lom Gavia immer/adamsii
Seineste høstfunn: 1 ind. 6.11.

Havhest Fulmarus glacialis
Ny vårmaksimum: 10 000 ind. 30.4.

Storlire Puffinus gravis
Sjuende funn: 1 ind. trekkende SV forbi Pedleneset 24.9.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 62 ind. fanget i 2013.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Tolvte funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 9.10. Nye registreringer i forbindelse med havsvaleprosjektet: 1 ind. fanget i 2013.

Gråhegre Ardea cinerea
Første registrerte sommermaksimum: 23 ind. 7.7.

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis
Samme funn og nytt funn (ny maksimum): 2 ind. 1.1–6.4 (fra 2012), mulig nytt ind. (i Måkskitmyre) 15.4, trolig de samme returnerte 12. og 13.10, begge til 31.12, 4 ind. 19.10.

Horndykker Podiceps auritus
Ellevte funn: 1 ind. 8.1.

Vepsevåk Pernis apivorus
Tjueførste funn: 1 ad. 4.9.

Hele 4 funn av steppehauk i 2013 (Foto: Eivind Sande)Svartglente Milvus migrans
Første funn: 1 ad. over merkeskogene og andre steder 13.–14.5.

Havørn Haliaeetus albicilla
Seineste vårfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. hhv. 11.6 og 10.8.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nytt funn: 1 hunnfarget 18.5.

Steppehauk Circus macrourus
Fjerde til sjuende funn: 1 ungfugl (2K) 17.–18.5, 1 ungfugl hhv. 25.–26.8, 7.–8.9 og 15.–16.9, alle først sett ved merkeskogene.

Hønsehauk Accipiter gentilis
Seineste registrering fra første halvår: 1 ind. hadde tilhold fram til 20.6.

Spurvehauk Accipiter nisus
Seineste vårfunn: 1 ind. 5.6.

Musvåk Buteo buteo
Første registrerte funn av lys form (såkalt börringevåk): 1 ind. 6.–7.10.

Fjellvåk Buteo lagopus
Nytt vårfunn: 2 ind. 7.5.

Kongeørn Aquila chrysaetos
Fjerde funn: 1 ungfugl over Varen–merkeskogene og andre steder 2.–5.11.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 19.5, 24.8 og 7.9.

Andre funn av aftenfalk (Foto: Bjørn Ove Høyland)Aftenfalk Falco vespertinus
Andre funn: 1 ungfugl ved Varen–merkeskogene og andre steder 10.9.

Lerkefalk Falco subbuteo
Nytt funn: 1 ind. 18.–19.5.

Vandrefalk Falco peregrinus
Nytt hekkefunn: 1 par hekket i 2013.

Vannrikse Rallus aquaticus
Nytt vinterfunn: 1 ind. ultimo januar.

Åkerrikse Crex crex
Nye funn: 1 ind. 17.5–24.6, 1 ungfugl 15. og 19.9.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nye funn (inkl. nytt vinterfunn): 1 ind. 18.9, 1 ungfugl 11.–31.12 (til 2014).

Trane Grus grus
Tjuefjerde funn: 1 ind. 10.4.

Dverglo Charadrius dubius
Andre og tredje funn: 1 hann ved Koltemyr og andre steder 23.–27.4, 1 ind. ved Måkskitmyre 19.5.

Sandlo Charadrius hiaticula
Ny høstmaksimum: 28 ind. 24.8.

Svarthalespove Limosa limosa
Tjuende funn: 1 ind. 7.9.

Temmincksnipe Calidris temminckii
Tiende funn: 1 ind. på Lausingen 9.8.

Sandløper Calidris alba
Tidligste funn og ny maksimum: 25 ind. 24.7, 40 ind. 8.9.

Første funn av alaskasnipe (Foto: Sveinung Larsen)Alaskasnipe Calidris melanotos
Første funn: 1 ad. på Spannholmane 9.8.

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
Femte funn: 1 ungfugl ved Helganes 30.9.

Rugde Scolopax rusticola
Ny høstmaksimum: 12 ind. 4.11.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn: 1 ind. 29.9–9.10.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nytt funn: 1 ad. lys form 4.5.

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Sjuende til tiende funn: 4+3 ad. trekkende NØ forbi Pedleneset 22.5, 4+3 ad. trekkende N forbi Jupevikshoien 23.5.

Lomvi Uria aalge
Ny høstmaksimum: 121 ind. 30.9.

Splitterne Sterna sandvicensis
Nytt funn: 1 ind. 19.5.

Makrellterne Sterna hirundo
Nytt hekkefunn: 1 reir med 1 egg på Haganeset 20.7.

Rødnebbterne Sterna paradisaea
Tidligste funn (første aprilfunn) og ny vårmaksimum: 1 ind. 30.4, 150 ind. 25.5.

Sildemåke Larus fuscus
Nytt funn av ettårig fugl om våren: 1 ungfugl (2K) 25.4.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Første funn av kanadisk grønlandsmåke: 1 ad. (kumlieni) i Tuevågen 9.–17.2.

Pirolen er en ettertraktet gjest (Foto: Bjørn Ove Høyland)Hærfugl Upupa epops
Femtende og sekstende funn: 1 ind. hhv. 18.4–5.5 og 11.–14.10.

Flaggspett Dendrocopos major
Nye vår- og vinterfunn samt ny høstmaksimum: 1 ind. 5.–6.1, 1 hunn 26.3, 1 ind. 13.–25.4, 1 hann  26.4–5.5, 150 ind. 28.9.

Pirol Oriolus oriolus
Nye funn (inkl. tangering av tidligste vårfunn): 1 ind. hhv. 7.5, 12.5, 16.5, 18.–24.5 og 18.–19.6.

Rødhodevarsler Lanius senator
Niende og tiende funn: 1 hann i Kvalvik og andre steder 19.5, 1 ungfugl på Skare 20.–27.9 (tatt av katt og død i forvaring siste dag).

Kornkråke Corvus frugilegus
Nytt sommerfunn: 1 ind. til stede gjennom sommeren.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Tolvte funn: 1 hunn funnet i nettene i Søre merkeskog 6.11.

Blåmeis Cyanistes caeruleus
Seineste vårfunn: 1 ind. 27.4.

Svartmeis Periparus ater
Nytt vinter-/vårfunn: 1 ind. 10.2–16.3.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nytt funn: 1 ind. 5.–8.6.

Sanglerke Alauda arvensis
Nytt sommerfunn: 1 ind. 6.7.

Sandsvale Riparia riparia
Nytt sommerfunn: 1 ind. 2.7.

Tiende funn av lappsanger (Foto: Bjørn Ove Høyland)Taksvale Delichon urbicum
Nytt hekkefunn: 1 par hekket i 2013.

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Tjuefjerde til tjuesjuende funn: 1 ind. hhv. 23.–24.8, 23.–25.8, 25.8 og 9.–10.9.

Lappsanger Phylloscopus borealis
Tiende funn: 1 ind. i Herberg 9.9.

Gulbrynsanger Phylloscopus inornatus
Tidligste funn: 1 ind. 10.9.  

Gransanger Phylloscopus collybita
Seineste høstfunn og tangering av høstmaksimum: 200 ind. 1.10, 1 ind. 11.12.

Munk Sylvia atricapilla
Nytt vinterfunn: opptil 2 ind. 28.–31.12.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Seineste høstfunn: 1 ind. 11.10.

Gulsanger Hippolais icterina
Første sommerfunn og tangering av tidligste vårfunn: 2 ind. 8.5, 1 ind. 21.7.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Tolvte til fjortende funn: 1 ungfugl i Sørevågen 27.9, 1 ind. funnet i nettene i Herberg 5.10, 1 ind. i Veito 6.10.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nye sommer- og høstfunn (første oktoberfunn): 1 ind. hhv. 23.6–23.7 og 5.–15.10.

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Sommerfunn: 1 ind. 23.–30.6.

Attende funn av sørnattergal (Foto: Atle Grimsby)Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Sjette funn: 1 ind. i Herberg 29.5.

Rosenstær Pastor roseus
Tjueåttende funn: 1 ungfugl 25.8–11.9.

Gulltrost Zoothera dauma
Andre funn: 1 ind. i Nore merkeskog–Varen 29.9.

Duetrost Turdus viscivorus
Ny vårmaksimum: 23 ind. 9.4.

Gråfluesnapper Muscicapa striata
Nytt sommerfunn: 1 ind. 2.7.

Nattergal Luscinia luscinia
Nytt funn: 1 ind. 19.5.

Sørnattergal Luscinia megarhynchos
Attende funn: 1 ind. 17.5.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nye vårfunn og de seineste høstfunn (første novemberfunn): 1 hunn hhv. 16.–19.5 og 29.–30.5, 1 ungfugl hhv. 12. og 18.11 (seineste funn i Norge).

Halsbåndfluesnapper Ficedula albicollis
Andre funn: 1 ung (2K) hann på Hovland 12.–18.5.

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Nye sommer- og vinterfunn : 1 ind. 19.6, 1 hunnfarget 9.–23.12 (til 2014).

Asiasvartstrupe Saxicola maurus
Tjuesjette funn: 1 hunn (maurus/stejnegeri) 7.–8.5.  

Hele 6 nye funn av sibirpiplerke (Foto: Atle Grimsby)Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 hann 24.6.

Pilfink Passer montanus
Fraværende: ingen høstfunn.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. 25.9, 1+1 ind. 28.9, 1 ind. hhv. 29.9–3.10, 7.10 og 21.10.

Heipiplerke Anthus pratensis
Tangering av vårmaksimum: 300 ind. 4.5.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 29.9–8.10.

Tornirisk Carduelis cannabina
Tangering av vårmaksimum: 70 ind. 1.6.

Brunsisik Carduelis cabaret
Ny vår- og høstmaksimum: 200 ind. 8.5, 100 ind. 30.9.

Polarsisik Carduelis hornemanni
Nye funn (inkl. tidligste høstfunn (første septemberfunn) og seineste høstfunn av skandinavisk polarsisik): 1 ind. hhv. 23.9, 9., 11. og 12.10 og 2.11, 2 ind. 21.11, 3 ind. hhv. 30.9 og 6.11 (samtlige exilipes).

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn (inkl. det tidligste): opptil 30 ind. i perioden 20.7–4.11.

Seneste funn av vierspurv (Foto: Øystein B. Nilsen)Grankorsnebb Loxia curvirostra
Høyt antall fra seinvår/sommer: 100 ind. 19.6.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Seineste vårfunn: 1 ind. 19.–20.6.

Vierspurv Emberiza rustica
Nye funn (inkl. seineste høstfunn): 1 hunnfarget 27.5, 1 ungfugl 28.10 (seineste funn i Norge).

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Ny høstmaksimum: 130 ind. 6.10.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Kanadagås Branta canadensis (C)
Tjueførste og tjueandre funn: 1 ind. hhv. 1.–27.3 og 19.5.