Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira


Sammenstilt av Geir Mobakken

Rødøyevireo (Simon Carrington)Her følger funnoppdateringer for 2019. Se tidligere oppdateringer for de femten foregående årene.

Knoppsvane Cygnus olor
Tjuetredje funn: 1 ad. 1.1–11.4 (fra 2018) (påkjørt og avlivet 11.4).

Sædgås Anser fabalis
Tjueåttende funn: 2 ind. (rossicus) 23.11.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Ny vårmaksimum: 55 ind. 6.4.

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn: opptil 6 ind. 20.–24.9, opptil 2 ind. 25.9–26.10.

Skjeand Anas clypeata
Tjuefjerde funn: 1 hann og 1 hunn 27.4.

Praktærfugl Somateria spectabilis
Andre funn: 1 ad. hann ved Lausingen 16.11.

Sjøorre Melanitta fusca
Nye vår- og vinterfunn: 1 hann 1.6, 1 hunnfarget 7.–9.12.

Laksand Mergus merganser
Nytt funn: 1 ind. 16.5.

Vaktel Coturnix coturnix
Tjuefjerde til tjuesjuende funn: 1 ind. 6.6, 3 ind. 12.6 (2 ind. til 13.6 og 1 ind. til 19.6), 1 ind. 8.7, 1 ind. 27.9 (trolig samme funnet død 7.10).

Islom Gavia immer
Tangering av vårmaksimum: 3 ad. 25.5.

Gulnebblom Gavia adamsii
Nye funn: 1 ind. 4.5, 1 ad. + 1 ad. 25.5, 1 ind. 6.10, 1 ind. 11.10.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Tjueandre funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 13.9.

Stormsvale Oceanodroma leucorhoa
Sekstende funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 15.9.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Femte funn av kontinental storskarv: 1 ungfugl (sinensis) i Indre havn 14.12.

Rørdrum Botaurus stellaris
Første funn: 1 ind. på Hålandsmarkje 21.1.

Gråstrupedykker Podiceps grisegena
Sekstende funn: 1 ungfugl (2K) 20.–24.2.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nytt funn: 1 hunnfarget 24.5.

Steppehauk Circus macrourus
Tiende funn: 1 ungfugl over Rabbamarkje og andre steder 17.–20.10.

Musvåk Buteo buteo
Tidligste høstfunn: 1 ad. 7.–8.8.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 17.4 og 6.9.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nytt funn: 1 ind. 27.4.

Tjeld Haematopus ostralegus
Tidligste vårfunn: 1 ind. 16.2.

Dverglo Charadrius dubius
Fjerde funn: 1 hunn ved Nesatjødne 18.5.

Svarthalespove Limosa limosa
Tjuefjerde til tjuesjette funn: 3 ind. (islandica) 18.5, 1 ind. (islandica) 10.6, 1 ind. 9.9.

Lappspove Limosa lapponica
Nye vårfunn: 2 ind. hhv. 19.4 og 2.5.

Steinvender Arenaria interpres
Seineste høstfunn: 1 ind. 16.11.

Polarsnipe Calidris canutus
Tidligste høstfunn: 15 ind. 6.7.

Brushane Calidris pugnax
Nytt vårfunn: 1 ind. 26.4.

Fjæreplytt Calidris maritima
Ny høstmaksimum: 100 ind. 23.11.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Tangering av vårmaksimum: 5 ind. 18.5.

Grønnstilk Tringa glareola
Seineste vårfunn: 2 ind. 20.6.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn: 1 ind. 30.8.

Polarjo Stercorarius pomarinus
Nye funn: 2 ad. 15.9, 1 ind. 30.9.

Lunde Fratercula arctica
Nytt vinterfunn: 4 ind. 20.2.

Lomvi Uria aalge
Tangering av vintermaksimum: 5 ind. 19.2.

Makrellterne Sterna hirundo
Tidligste funn: 1 ind. 25.4.

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Nytt funn: 1 ungfugl (2K) 25.5.

Sildemåke Larus fuscus
Tidligste funn (første februarfunn) og nye funn av ettårig fugl om våren: 1 ad. 18.2, 1 ungfugl (2K) hhv. 18.5, 9. og 27.6.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nytt funn: 1 nær-utfarget (3K) 29.12.

Gjøk Cuculus canorus
Tangering av vårmaksimum: 8 ind. 18.5.

Hornugle Asio otus
Nytt vårfunn: 1 ind. 1.6.

Nattravn Caprimulgus europaeus
Sjette og sjuende funn: 1 ind. hhv. i Siratunskogen 6.6 og over Rabbamarkje 28.9.

Bieter Merops apiaster
Tjuende funn: 1 ind. 8.6.

Flaggspett Dendrocopos major
Nytt vårfunn: 1 ind. 29.4.

Brunvarsler (Bjørn Mo)Lerkefalk Falco subbuteo
Nye funn (inkl. første aprilfunn): 1 ind. hhv. 24.4 og 4.10.

Brunvarsler Lanius cristatus
Andre funn: 1 ungfugl på Rabbamarkje 3.10.

Rødøyevireo Vireo olivaceus
Første funn: 1 ind. i Herberg 9.–11.10.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Attende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 19.4, trolig samme sett i Herberg 26.–28.4.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nytt funn: 1 ind. 27.5.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Niende funn: 1 ind. på Hovland 15.11.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Attende og nittende funn: 1 ind. hhv. ved Losjen 9.–15.10 og på Myre 21.10.

Bøksanger Phylloscopus sibilatrix
Ny vårmaksimum: 12 ind. 18.5.

Gransanger Phylloscopus collybita
Tidligste høstfunn av fugler med østlig opprinnelse og tangering av høstmaksimum: 1 ind. (tristis) 9.9, 200 ind. 6.10.

Møller Sylvia curruca
Seineste funn (med unntak av en høst-/vinterforekomst 19.11–2.12.1989): 1 ind. 20.11.

Rødstrupesanger Sylvia cantillans
Nye funn: 1 hann hhv. 27.–30.4, 19.5 og 2.–4.6, og 31.5.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Tjuefjerde funn: 1 ind. 12.–13.10.

Brunkinnskogtrost (Egil Ween)Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Sommerfunn (første julifunn): 1 ind. 20.6–25.8.

Gulltrost Zoothera dauma
Andre funn: 1 ind. Varen 27.4.

Brunkinnskogtrost Catharus ustulatus
Femte funn: 1 ind. i Søre merkeskog 10.10.

Måltrost Turdus philomelos
Ny vårmaksimum: 800 ind. 17.4.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Tjuetredje til tjuefemte funn: 1 hunnfarget i Fyrhagen og Søre merkeskog 29.9, 1 ad. hann i Kutre 7.–8.10, 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 17.–19.10.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nytt vårfunn: 1 ad. hann 17.–19.5.

Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 hann 20.–24.4.

Pilfink Passer montanus
Ny høstmaksimum: 46 ind. 25.8.

Tartarpiplerke Anthus richardi
Fraværende: ingen funn i 2019.

Markpiplerke Anthus campestris
Åttende funn: 1 ind. på Pedlestemmen 18.5.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. 23.9, 2 ind. 29.9, 1 ind. hhv. 5., 7. og 13.10.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 5.10.

Skjærpiplerke Anthus petrosus
Tangering av høstmaksimum: 45 ind. 21.9.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Ny vårmaksimum: 10 ind. 16.4.

Konglebit Pinicola enucleator
Fjerde forekomst: 2 ind. over Varen 29.10, 1 ind. over Kloppsbrekko 1.11, 3 ind. over Jupevikshoien 17.11.

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nytt funn: 1 ind. 12.10.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn (inkl. det tidligste): 2 ind. 9.7, 3 ind. 13.7, 1 ind. 16.7, 5 ind. 22.7, 3 ind. 29.7, 10 ind. 6.8, 2 ind. 23.8, 1 ind. 21.9, 2 ind. 15.11, 1 ind. 16.11.

Grønnsisik Spinus spinus
Ny høstmaksimum: 1200 ind. 14.10.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Tangering av seineste vårfunn: 1 hann 12.6.


Funn av ikke-spontant forekommende arter

Kanadagås Branta canadensis (C)
Tjuetredje og tjuefjerde funn: 1 ind. hhv. 24.–25.5 og 27.–28.9.