Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

brunkinnparula Bjørn1Sammenstilt av Geir Mobakken

 

Her følger funnoppdateringer for 2020. Se tidligere oppdateringer for de seksten foregående årene.

 

 

Sædgås Anser fabalis
Tjueniende funn: 1 ind. (fabalis) 14.11.

 

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus
Tidligste høstfunn: 1 ind. 7.9.

 

Tundragås Anser albifrons
Nytt funn: 1 ad. 5.12.

 

Hvitkinngås Branta leucopsis
Seineste vårfunn og første sommerfunn: 6 ind. 7.6, 4 ind. 20.–23.6.

 

Ringgås Branta bernicla
Ny vårmaksimum: 1580 ind. 22.5.

 

Snadderand Anas strepera
Femtende til syttende funn: 1 hann hhv. 22.1–1.2 og 26.–27.3, 3 ind. 8.5.

 

Stokkand Anas platyrhynchos
Funn av tamfugler: 3 domestiserte hanner 16.4.

 

Stjertand Anas acuta
Nye funn: 2 ind. 17.–18.9, minimum 1 ind. 29.9–8.10.

 

Skjeand Anas clypeata
Tjuefemte funn: 2 hunnfargede 3.–7.10.

 

Bergand Aythya marila
Nytt funn: 4 ind. 8.5.

 

Havelle Clangula hyemalis
Ny vintermaksimum: 125 ind. 10.1.

 

Sjøorre Melanitta fusca
Ny vintermaksimum: 6 ind. 15.–17.12.

 

Vaktel Coturnix coturnix
Tjueåttende funn: 1 ind. 24.5.

 

Smålom Gavia stellata
Ny vårmaksimum: 803 ind. 8.5.

 

Gulnebblom Gavia adamsii
Ny vårmaksimum: 4 ad. 8.5.

 

Gulnebblire Calonectris borealis
Første funn: 1 ind. trekkende SV forbi Pedleneset 5.9.

 

Havsvale Hydrobates pelagicus
Tjuetredje funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 11.9.

 

Horndykker Podiceps auritus
Fjortende og femtende funn: 1 ind. 16.–19.5, opptil 2 ind. 19.–21.10.

 

Glente Milvus milvus
Fjerde funn: 1 ad. over Nordvik og andre steder 29.–30.4.

 

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn: 1 hunnfarget 21.5, 3 ungfugler 18.8.

 

Steppehauk Circus macrourus
Ellevte og tolvte funn: 1 ad. hann over Nore merkeskog 18.4, 1 ungfugl (2K) over Varen og Gamleskogen 3.5.

 

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 25.5, 30.5 og 1.10.

 

Sivhøne Gallinula chloropus
Nytt funn: 1 ungfugl 3.11–17.12.

 

Trane Grus grus
Tjueåttende funn: 1 ind. 17.4.

 

triel700torborgapril2020Triel Burhinus oedicnemus
Tredje funn: 1 ind. ved Jupevikshoien og over Nordvik 12.–16.4.

 

Tjeld Haematopus ostralegus
Nytt vinterfunn: 1 ind. 10.2.

 

Tundralo Pluvialis squatarola
Nye vår- og vinterfunn (første desemberfunn): 2 ind. 30.5, 1 ind. 5. og 16.12.

 

Heilo Pluvialis apricaria
Ny vårmaksimum: 600 ind. 8.5.

 

Dverglo Charadrius dubius
Femte til sjuende funn: 1 hunn over Herberg og på Pedlestemmen 1.5, 1 hunn på Pedlestemmen 22.–25.5, 1 ind. over Myre 31.5.

 

Svarthalespove Limosa limosa
Tjuesjuende funn: 1 ind. (islandica) 26.–28.4.

 

Steinvender Arenaria interpres
Nye vårfunn og tidligste høstfunn: 1 ind. 17.5, 7 ind. 30.5, 6 ind. 15.7.

 

Polarsnipe Calidris canutus
Nye vårfunn: 8 ind. 15.5, 150 ind. 17.5, 1 ind. 30.5.

 

Sandløper Calidris alba
Tidligste funn: 8 ind. 15.7.

 

Dvergsnipe Calidris minuta
Tidligste funn: 1 ind. 23.7.

 

Temmincksnipe Calidris temminckii
Tiende og ellevte funn: 1 ind. på Pedlestemmen hhv. 5.6 og 8.9.

 

Svømmesnipe Phalaropus lobatus
Fjerde funn: 1 hunn Utsira–Urter 30.5.

 

Rugde Scolopax rusticola
Seineste funn og tangering av høstmaksimum: 1 ind. 23.5, 12 ind. 8.11.

 

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Ny høstmaksimum: 28 ind. 3.10.

 

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Tolvte til attende funn: 3+1+2 ind. og 5+2 ind. trekkende N forbi Jupevikshoien hhv. 17. og 18.5, 1 ungfugl trekkende SV forbi Pedleneset hhv. 4. og 5.9.

 

Teist Cepphus grylle
Ny sommermaksimum: 50 ind. 23.7.

 

Alke Alca torda
Ny vårmaksimum: 80 ind. 8.5.

 

Lomvi Uria aalge
Tangering av vårmaksimum: 110 ind. på Spannholmane 30.5.

 

Sabinemåke Xema sabini
Nytt funn (første novemberfunn): 1 ungfugl 14.11.

 

Krykkje Rissa tridactyla
Ny vintermaksimum: 600 ind. 28.12.

 

Lattermåke Larus atricilla
Andre funn: 1 ad. over Hovland 27.4.

 

Sildemåke Larus fuscus
Sekstende funn av vestlig sildemåke og seineste funn (første novemberfunn): 1 ad. (graellsii) 30.4, 1 ungfugl 7.11.

 

Gråmåke Larus argentatus
Ny vintermaksimum: 6000 ind. 30.12.

 

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nye funn: 1 ungfugl (2K) + 1 nær-utfarget (4K) 11.1, 1 ungfugl 30.12, 1 ungfugl 30.–31.12, 1 ungfugl (2K) 31.12 (til 2021).

 

Skogdue Columba oenas
Første vinterfunn og tidligste vårfunn: 1 ind. hhv. 11.2–2.3 og 23.2–2.3.

 

Turteldue Streptopelia turtur
Sommerfunn: 1 ind. 6.–7.7.

 

Kattugle Strix aluco
Første funn: 1 ind. i Nordvik 28.12.

 

Nattravn Caprimulgus europaeus
Åttende funn: 1 hann i Sjoarskogen 23.–24.5.

 

Vendehals Jynx torquilla
Seineste vårfunn: 1 ind. 13.6.

 

Jaktfalk Falco rusticolus
Tangering av tidligste høstfunn: 1 ungfugl 18.8.

 

Pirol Oriolus oriolus
Nytt funn: 1 hunnfarget 21.5.

 

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Nittende til tjuefjerde funn: 1 ind. i Varen 19.2, 1 hunn på søppelplassen 27.3–8.4, 1 hann funnet i nettene i Søre merkeskog 28.9–3.10, 1 ind. i Austre plantning 8.10, 1 hunn i Herberg 17.–18.10, 1 hann i Herberg 18.10.

 

Trelerke Lullula arborea
Nye funn: 2 ind. 17.3, 1 ind. 2.–14.10.

 

Sanglerke Alauda arvensis
Potensielt hekkefunn: 2 ind. oversomret i 2020.

 

Amursvale Cecropis daurica
Sjuende funn (første funn av asiatisk amursvale): 1 ind. (daurica/japonica) over Rabbadalen 14.6.

 

Blåmeis Cyanistes caeruleus
Ny høstmaksimum: 1500 ind. 3.10.

 

Østsanger Phylloscopus trochiloides
Trettiende til trettitredje funn: 1+1 ind. 11.6, 1 ind. 13.6, 1 ind. 23.8.

 

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Nytt funn: 1 ind. 7.11.

 

Gransanger Phylloscopus collybita
Nytt vårfunn av fugler med østlig opprinnelse (første junifunn), nytt vinterfunn og ny høstmaksimum: 1 ind. (tristis) 12.6, 300 ind. 28.–29.9, 1 ind. 28.12.

 

Munk Sylvia atricapilla
Første hekkefunn og tidligste vårfunn: 1 ind. 27.3, 1 par hekket i 2020.

 

Starrsanger700EWEsept2020Starrsanger Locustella certhiola
Åttende funn: 1 ungfugl funnet i nettene i Søre merkeskog 27.9.

 

Tartarsanger Iduna caligata
Fjerde funn: 1 ind. ved Rabbamarkje 29.5.

 

Åkersanger Acrocephalus agricola
Åttende funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 10.6.

 

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Nye funn: 7 ind. 22.5–20.6, minimum 1 ind. 6.–7.10.

 

Myrsanger Acrocephalus palustris
Sommer- og høstfunn: 1 ind. hhv. 4.–5.7 og 4.10.

 

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Sjuende funn: 1 ind. mellom merkeskogene 7.6.

 

Spettmeis Sitta europaea
Fjortende til sekstende funn: 1 ind. hhv. 27.9, 30.9 og 1.10, hvorav 2 ind. til 6.10 og 1 ind. til 25.10.

 

Rosenstær Pastor roseus
Nye funn: 1 ad. hhv. 5. og 22.–30.7, 1 ungfugl hhv. 18.–19.9 og 11.10.

 

Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn: 1 ind. 22.5.

 

Blåstrupe Luscinia svecica
Første funn av kontinental blåstrupe: 1 hann (cyanecula) ved Søre merkeskog 18.4.

 

blaastjertAGR700okt2020Blåstjert Tarsiger cyanurus
Tjuesjette funn: 1 ungfugl i Herberg og Søre merkeskog 13.10.

 

Svartrødstjert Phoenicurus ochruros
Tidligste vårfunn og nytt vinterfunn: 1 hunnfarget hhv. 19.–23.2 og 23.12.

 

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Tidligste og seineste vårfunn: 1 hann 7.4 (tidligste funn i Norge), 1 hunn 14.6.

 

Asiasvartstrupe Saxicola maurus
Tjueniende og trettiende funn: 1 ung hann hhv. 18.–19.9 og 28.9–10.10.

 

Svartstrupe Saxicola rubicola
Ny vårmaksimum og tangering av seineste høstfunn: 13 ind. 17.3, 1 ind. 24.11.


Jernspurv Prunella modularis
Første hekkefunn: 1 par hekket i 2020.

 

Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 1 hann 3.–6.5.

 

Pilfink Passer montanus
Ny høstmaksimum: 56 ind. 13.9.

 

Sitronerle Motacilla citreola
Tjuesjette funn: 1 ungfugl 17.–18.9.

 

Vintererle Motacilla cinerea
Seineste høstfunn: 1 ind. 27.11.

 

Linerle Motacilla alba
Første funn av sentralasiatisk linerle: 1 ung (2K) hann (personata) på Pedlestemmen 29.4–4.5.

 

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn: 1 ind. hhv. 27.9 og 6.10.

 

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: minimum 1 ind. 2., 5. og 8.10.

 

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nye funn (inkl. sjuende funn av grønlandsk polarsisik): 1 ind. (hornemanni) 26.9, 1 ind. 30.9, 1 ind. 1.11.

 

brunkinnparula700BMO2feltBåndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn (inkl. første junifunn): 1 hann 12.6, 2 ind. 14.10, 1 ind. 15.10, 1 hann 17.10, 1 ind. 19.10.

 

Vierspurv Emberiza rustica
Nytt funn: 1 hunn 9.5.

 

Brunkinnparula Setophaga tigrina
Første funn: 1 ung hunn funnet i nettene i Søre merkeskog 23.9, i Sørevågen 23.–26.9.

 

Funn av ikke-spontant forekommende arter

 

Stripegås Anser indicus (C)
Andre funn: 1 ind. på Klovningsneset og andre steder 1.–7.6.

 

Kanadagås Branta canadensis (C)
Tjuefemte og tjuesjette funn: 1 ind. hhv. 18.4 og 20.–23.6.