Oppdatering av Fugler og fuglafolk på Utsira

Sammenstilt av Geir Mobakken

gråkinnskogtrost Herberg Utsira Torborg BergeHer følger funnoppdateringer for 2022. Se tidligere oppdateringer for de atten foregående årene.

Ringgås Branta bernicla
Første funn av nordamerikansk/nordøstasiatisk ringgås: 1 ad. (nigricans) på Rabbamarkje 13.–31.12 (til 2023).

Tundrasædgås Anser serrirostris
Femtende funn: 1 ind. 24.–26.5.

Tundragås Anser albifrons
Nye funn: 7 ind. (albifrons) 22.10–2.11, 3 ind. 16.11.

Sangsvane Cygnus cygnus
Ny maksimum: 22 ind. 19.11.

Gravand Tadorna tadorna
Nye funn (inkl. ny maksimum): 1 hann og 1 hunn hhv. 14.4 og 7.5, 1 hunn 10.5, 2 ind. 22.5, 11 ind. 9.10.

Snadderand Mareca strepera
Attende funn: 1 hann 8. og 15.5.

Stjertand Anas acuta
Nytt funn: 1 hunnfarget 28.–30.9.

Bergand Aythya marila
Nye funn (inkl. første aprilfunn): 1 hann 30.4, 1 hunnfarget 23.10.

Vaktel Coturnix coturnix
Nye funn: anslagsvis 5 ind. i perioden 23.5–27.7.

Nattravn Caprimulgus europaeus
Niende og tiende funn: 1 sy. hann i Varen 16.5, 1 hann i Søre merkeskog 23.5.

Gråseiler Apus pallidus
Tredje funn: 1 ind. over Nordvik 1.–2.11.

Tårnseiler Apus apus / gråseiler
Notabelt: 1 ind. 27.10.

Skogdue Columba oenas
Tidligste høstfunn (første augustfunn): 1 ind. 16.8.

Åkerrikse Crex crex
Nytt funn: 1 ind. 12.6.

Sivhøne Gallinula chloropus
Nye funn (inkl. første februarfunn): 1 ungfugl (2K) 3.2, 1 ungfugl hhv. 24.10, 10.11 og 22.–28.12 (til 2023).

Gråstrupedykker Podiceps grisegena
Syttende funn: 1 ind. 1.5.

Tjeld Haematopus ostralegus
Nye vinterfunn og seineste høstfunn: opptil 3 ind. 28.1–11.2, 1 ind. 12.11.

Tundralo Pluvialis squatarola
Nytt vårfunn: 1 ind. 3.5.

Sandlo Charadrius hiaticula
Seineste vårfunn: 1 ind. 27.6.

Boltit Charadrius morinellus
Nittende funn: 3 ind. 6.5 (2 ind. til 10.5).

Svarthalespove Limosa limosa
Trettiende funn: minimum 2 ind. (islandica) 17.–18.5 (1 ind. til 19.5).

Steinvender Arenaria interpres
Ny høstmaksimum: 63 ind. 1.8.

Sandløper Calidris alba
Første vårfunn: 3 ind. 15.5, 2 ind. 21.5.

Fjæreplytt Calidris maritima
Ny vårmaksimum: 310 ind. 2.4.

Rustsnipe Calidris subruficollis
Andre funn: 1 ind. over Hovland 10.9.

Rugde Scolopax rusticola
Ny høstmaksimum: 39 ind. 13.11.

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus
Seineste høstfunn og nytt vinterfunn: 2 ind. 10.12, 1 ind. 23.12.

Dobbeltbekkasin Gallinago media
Nytt funn: 1 ind. 6.10.

Polarsvømmesnipe Phalaropus fulicarius
Femte funn: minimum 2 ind. trekkende forbi Barmesholmen, Nordvikvågen, Pedleneset og Helganes 6.10.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Seineste funn: 1 ind. 13.10.

Krykkje Rissa tridactyla
Ny vintermaksimum: 1650 ind. 29.12.

Dvergmåke Hydrocoloeus minutus
Nye funn: 1 ad. hhv. 6.10 og 16.11, 8 ungfugler 7.10.

Grønlandsmåke Larus glaucoides
Nytt funn: 1 ad. 26.12.

Sildemåke Larus fuscus
Attende funn av vestlig sildemåke: 1 ad. (graellsii) 1.5.

Splitterne Thalasseus sandvicensis
Nytt funn: 1 ind. 26.5.

Fjelljo Stercorarius longicaudus
Nittende og tjuende funn: 1 ad. trekkende N forbi Jupevikshoien 14.5, 1 ind. trekkende SV forbi Pedleneset 9.10.

Lomvi Uria aalge
Ny vårmaksimum: 136 ind. på Spannholmane 1.6.

Alke Alca torda
Ny vintermaksimum og tangering av vårmaksimum: 1285 ind. 23.1, 80 ind. 2.4.

Lunde Fratercula arctica
Nytt vinterfunn: 4 ind. 23.1.

Smålom Gavia stellata
Nytt vinterfunn, tangering av tidligste vårfunn og ny vårmaksimum: 1 ind. hhv. 4.3 og 1.4, 1085 ind. 1.5.

Storlom Gavia arctica
Ny vårmaksimum: 4 ind. 30.4.

Islom Gavia immer
Nytt vinterfunn: 1 ind. 27.3.

Gulnebblom Gavia adamsii
Ny vårmaksimum: 12 ad. 1.5.

Ub. albatross Thalassarche sp.
Nytt funn: 1 ind. trekkende forbi Jupevikshoien og Nordvikvågen 7.10.

Havsvale Hydrobates pelagicus
Tjuefemte funn av dagtrekkende fugler: 1 ind. 12.10.

Grålire Ardenna grisea
Seineste høstfunn: 1 ind. 12.11.

bronseibis grethe sogn hegglandBalearlire Puffinus mauretanicus
Sjette funn: 1 ind. trekkende NV forbi Barmesholmen 6.10.

Havsule Morus bassanus
Ny vårmaksimum: 300 ind. 27.5.

Bronseibis Plegadis falcinellus
Første funn: 1 ind. på Rabbamarkje 16.10.

Egretthegre Ardea alba
Tredje til femte funn: 1 ind. hhv. over merkeskogene 17.4, i Tuevågen 9.–10.6 og over Nordvik 18.12.

Fiskeørn Pandion haliaetus
Nye funn: 1 ind. hhv. 20.–21.5, 23.–24.8 og 5.9.

Vepsevåk Pernis apivorus
Tjuesjette og tjuesjuende funn: 1 ind. hhv. 25.5 og 19.7.

Kongeørn Aquila chrysaetos
Femte funn: 1 ungfugl over Nore merkeskog 20.11.

Spurvehauk Accipiter nisus
Ny høstmaksimum: 253 ind. 3.9.

Sivhauk Circus aeruginosus
Nye funn: 1 ad. hann 13.–14.4, 1 hunnfarget hhv. 18.4, 4.5 og 2.6, 1 ungfugl 16.–25.8.

Myrhauk Circus cyaneus
Nytt vinterfunn: 1 hunnfarget 31.1.

Steppehauk Circus macrourus
Trettende funn: 1 ungfugl over Nordvik 25.8, trolig samme over Pedleneset 30.8.

Svartglente Milvus migrans
Andre funn: 1 ungfugl over Søre merkeskog / Varen 14.–18.11, trolig samme over Måbjør 2.12.

Havørn Haliaeetus albicilla
Ny vårmaksimum: 10 ind. 30.3.

Fjellvåk Buteo lagopus
Seineste vårfunn og seineste høstfunn: 1 ind. hhv. 17.5 og 2.–14.12.

Perleugle Aegolius funereus
Nytt funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 20.10.

Hornugle Asio otus
Nye vår- og vinterfunn: 1 ind. hhv. 6.–30.3 og 12.12.

Jordugle Asio flammeus
Seineste høstfunn: 1 ind. 21.11.

Dvergfalk Falco columbarius
Nye vinterfunn: 1 ind. hhv. 4.2 og 14.12.

rødøyevireo Hovland Utsira Torborg BergeLerkefalk Falco subbuteo
Nytt funn: 1 ad. 5.–6.9.

Rosenvarsler Lanius minor
Femte funn: 1 ad. i Herberg 10.–16.10.

Rødøyevireo Vireo olivaceus
Andre funn: 1 ind. på Hovland 2.10.

Pirol Oriolus oriolus
Nye funn: 1 hunnfarget hhv. 20.–26.5 og 10.6, 2 ind. 22.5.

Trelerke Lullula arborea
Nytt funn: 3 ind. 5.10.

Dverglerke Calandrella brachydactyla
Nytt funn: 1 ind. 19.–27.5.

Eikesanger Phylloscopus bonelli
Femte funn: 1 ind. i Herberg 24.9–1.10.

Blekbrynsanger Phylloscopus humei
Ellevte funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 5.11.

Viersanger Phylloscopus schwarzi
Niende til ellevte funn: 1 ind. på Klovning 2.10, 1+1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 10.10, trolig en av disse ved gravplassen 11.10.

Brunsanger Phylloscopus fuscatus
Tjueførste til tjuetredje funn: 1 ind. hhv. 28.9, 30.9–1.10 og 14.10.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Seineste funn: 1 ind. 15.11.

Gransanger Phylloscopus collybita
Tidligste høstfunn av østlig gransanger: 1 ind. (tristis) 3.9.

Busksanger Acrocephalus dumetorum
Nye funn: 1 ind. hhv. 30.5, 7.–17.6 og 10.10.

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Tidligste høstfunn: 2 ind. 30.7.

Myrsanger Acrocephalus palustris
Nytt høstfunn: 1 ind. 2.10.

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus
Åttende funn: 1 ind. i Nore merkeskog 21.5.

Gresshoppesanger Locustella naevia
Tangering av tidligste vårfunn: 1 ind. 18.4.

Munk Sylvia atricapilla
Tangering av tidligste vårfunn og nytt vinterfunn: 1 hann 27.3, 1 hunn 14.–23.12.

Rødbrystsanger Curruca iberiae
Tredje og fjerde funn: 1 hann funnet i nettene i Søre merkeskog 17.4, samme i Sørevågen 19.4, 1 hann i Nordvik og Sjoarskogen 19.–21.5, samme i Herberg 26.–27.5.

Rødsmekkesanger Curruca cantillans
Sekstende funn: 1 hunn 31.5.

Rødtoppfuglekonge Regulus ignicapilla
Tjuesjuende og tjueåttende funn: 1 hunn 22.5, 1 ind. 5.11.

Gråkinnskogtrost Utsira 02.10.22Trekryper Certhia familiaris
Nytt vårfunn: 1 ind. 1.3.

Rosenstær Pastor roseus
Nytt funn: 1 ungfugl 31.8.

Gråkinnskogtrost Catharus minimus
Andre funn: 1 ind. funnet i nettene i Søre merkeskog 2. og 4.10, samme i Herberg 7.–9.10.

Rødvingetrost Turdus iliacus
Ny vårmaksimum: 3500 ind. 19.3.

Svarttrost Turdus merula
Ny høstmaksimum: 1200 ind. 13.11.

Blåstjert Tarsiger cyanurus
Nye funn: 1 hunnfarget hhv. 29.9, 11.–19.10, 12.10 og 14.10.

Dvergfluesnapper Ficedula parva
Nytt vårfunn: 1 hunnfarget 31.5.

Pilfink Passer montanus
Ny vårmaksimum og ny høstmaksimum: 30 ind. 17.4, 83 ind. 6.8.

Gråspurv Passer domesticus
Nytt funn: 2 hanner 29.4 (1 ind. til 17.5).

Sitronerle Motacilla citreola
Tjueåttende og tjueniende funn: 1 ungfugl hhv. 30.8–1.9 og 6.9.

Vintererle Motacilla cinerea
Tidligste vårfunn: 1 ind. 4.3.

Tartarpiplerke Anthus richardi
Seineste høstfunn: 1 ind. 19.11.

Sibirpiplerke Anthus hodgsoni
Nye funn (inkl. det tidligste): 10 ind. i perioden 10.9–2.11.

Lappiplerke Anthus cervinus
Nytt funn: 1 ind. 21.5.

Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes
Ny høstmaksimum: 11 ind. 17.10.

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Seineste funn (første desemberfunn): 1 hunnfarget 2.12.

Polarsisik Acanthis hornemanni
Nye funn (inkl. niende funn av grønlandsk polarsisik): 1 ind. (hornemanni) 30.9, 1 ind. 12.11.

Grankorsnebb Loxia curvirostra
Tangering av høstmaksimum: 400 ind. 15.10.

Båndkorsnebb Loxia leucoptera
Nye funn: 2 ind. hhv. 9., 15. og 21.10, 1 ind. hhv. 10., 11. og 12.10.

Stillits Carduelis carduelis
Tidligste og seineste høstfunn (første desemberfunn): 1 ind. hhv. 4.9 og 24.11–17.12.

Dvergspurv Emberiza pusilla
Nytt vårfunn: 1 ind. 17. og 19.4.

Vierspurv Emberiza rustica
Nye funn: 1 hunn 7.6, 1 ind. 2.–3.10.

Svarthodespurv Emberiza melanocephala
Åttende funn: 1 hunn på Koltemyr 13.6.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Tidligste vårfunn: 1 ind. 21.2.

 

Funn av ikke-spontant forekommende arter

Mandarinand Aix galericulata (C)
Fjerde funn: 2 hanner i Nore havn og på Pedleneset 16.4.

 

gråkinn truls2